30 Квітень, 2023

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ НА УРОКАХ ЯДС У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

    Леся Колток, Марія Вороблевська (Дрогобич, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  Підвищення рівня природничих знань учнів початкових класів, формування вмінь і використання їх на практиці – одне з невідкладних завдань загальноосвітньої школи. Успішне розв’язання його багато в чому залежить від систематичного виконання учнями різних видів самостійних робіт на уроці.

 • Прoфeciя вчитeля пoчaткoвиx клaciв нaближeнa дo миcтeцтвa тa мicтить у coбi ширoкi мoжливocтi для твoрчoї рeaлiзaцiї ocoбиcтocтi пeдaгoгa. Прoфeciйнa пiдгoтoвкa пoтрeбує вiд cтудeнтiв нe лишe пoтужнoї cиcтeми знaнь у гaлузi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx, фундaмeнтaльниx, прoфeciйнo oрiєнтoвaниx диcциплiн i мeтoдичниx умiнь, aлe й вияву ocoбиcтicниx якocтeй.

 • Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої – формувати конкурентно здібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення.

 • Підвищенню ефективності навчання математики може сприяти вирішення проблеми індивідуалізації навчання. Індивідуалізація навчання математики передбачає «органічну єдність індивідуальної і колективної діяльності школярів».

 • Життя потребує від нас, щоб кожне нове завдання, яке ми даємо нашим учням, було б до якогось ступеня новим і для нас. Звернене до нас, воно повинне бути завданням на вдосконалення навчального процесу, на розвиток нашої здатності вирішувати нові педагогічні проблеми й переносити знайдені принципи рішення на інші об’єктні області й проблемні ситуації. Проектний підхід в значній мірі задовольняє цим вимогам. Він може застосовуватись при вивченні будь-якої шкільної дисципліни та особливо ефективний на уроках, метою яких є встановлення міжпредметних зв’язків. Тематика у різних ситуаціях може бути різною. В одному випадку тему проекту пропонує вчитель з розрахунком навчальної ситуації на своєму уроці. В другому – пропонується самими учнями, які орієнтуються на власні інтереси [2].

 • Особливо актуальним у теорії і практиці навчання є питання розвитку творчих здібностей учнів, так як дослідження останнього часу виявили у школярів значно більше, ніж передбачалося раніше, можливості засвоювати матеріал, як у звичних, так і в нестандартних ситуаціях.

 • На сучасному етапі розвитку Нова українська школа перебуває на порозі кардинальних змін. У сучасних школах усі навчальні та виховні процеси повинні бути спрямовані на формування духовного світу особистості, розкриття потенційних здібностей учнів, утвердження в них загальнолюдських цінностей. Головним центром таких процесів має бути конкретний учень. А завданням школи має бути пошук ефективних форм та методів роботи, які зможуть навчити школярів засвоювати знання самостійно, пізнавати самих себе та інших людей.

 • Основне завдання навчання математики в школі – міцне і усвідомлене оволодіння учнями системою математичних знань і умінь, необхідних у повсякденному житті.

 • ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У 1 КЛАСІ

    О. Жигайло, Іванна Тхорик (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Традиційна система навчання у початковій школі, застосування застарілих форм та методів викладання, все це привело до усвідомлення того, що дітей потрібно навчати по-новому, що перевірені століттями шляхи організації навчання та виховання не дозволяють в достатній мірі забезпечити успішну адаптацію випускників до життя в сучасному суспільстві.

 • Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес організований так, що всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки.

 • Формування мотивації учіння молодших школярів є однією з найважливіших проблем педагогічної теорії та практики. Педагоги, психологи, методисти розглядають різні аспекти даної проблеми. Результати досліджень фахівців показали, що одним з ефективних засобів формування мотивації учнів початкових класів на уроках математики є використання елементів історизму.

 • В українському суспільстві на сьогодні найактуальнішим залишається питання про конкурентоспроможність спеціалістів в умовах ринкової економіки, стрімких технологічних змін, глобалізації суспільства. Успіх вирішення даної проблеми безпосередньо залежить від працівників освітньої сфери, бо саме від професійної компетентності учителя залежить формування конкурентоздатності, ключових компетентностей учнів, їх спроможності увійти у світовий глобальний простір.

 • У сучасному світі все більшого значення набуває інформація, яка поступово стає основним ресурсом суспільства. Цьому значно сприяє стрімкий розвиток технологій та цифровізація суспільства.