31 Жовтень, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • СПОРТТЫҚ ҰЖЫМНЫҢ ДИНАМИКАЛЫҚ -ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӨСУІ

    Мадихан Абдикулов, Серикхан Науатов, Нурбол Тустикбаев (Тараз, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Кез келген спорттық топтың даму динамикасы болады. Оның басты мақсаты оның мүшелерінің дене және рухани күштерін үйлесімді дамыту, оларды еңбекке, қоғамдық қызметке және елдің намысын қорғау болыпт абылады.Ұйымшыл спорт ұжымына таңдаған спорт түріндегі шеберлігін жетілдіру, жарыстарға арнайы дайындық өткізу және оған қатысып жетістікке жету, мұндай жолды өту-күрделіміндет. Оған әрспортшылар тобы жетеалмайды. Ол үшін спортшылардың, жаттықтырушылардың бірлескен күнделікті еңбектерінің, дайындықтарының, рухани күш жігерінің нәтежиесінде ғана қолжеткізуге болады.

 • Постановка проблеми. У педагогічній теорії на сьогодні є недостатньо вивченими питання щодо формування та розвитку професійної компетентності студентів, майбутніх учителів фізичної культури. Саме тому у практиці навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти не знайшла належного відображення. Досі недостатньо уваги науковців приділяється сутності та структурі професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі їх навчання у закладах вищої освіти. Також не отримали відповідного формулювання зміст, форми й методи щодо процесу розвитку та формування їх фахових компетентностей.

 • Однією з проблем психологічної підготовки в спорті є формування стану психологічної підготовленості, що розвивається поступово, внаслідок суворого дотримання режиму та цілеспрямованих вольових дій спортсмена в процесі багаторічного вдосконалення. Для цього спортсмен повинен докладати усвідомлені зусилля. Досягнутий стан підготовленості доцільно постійно розвивати і самовдосконалювати в ході самого тренування.

 • Застосування інформаційних технологій на заняттях із фізичної підготовки під час дистанційного навчання дозволяє вирішувати одне з важливих завдань – підвищити рівень знань та вмінь здобувачів, не прериваючи освітній процес, покращити їх фізичний стан та здоров’я. Змагання, челенджі он-лайн дозволяють пожвавити навчальний процес, підвищити мотивацію навчання. Методично виправдане використання цифрових технологій у поєднанні з традиційними формами організації навчальної діяльності дозволяє розвивати пізнавальні навички дослідницької діяльності, творчі здібності здобувачів, створює сприятливий психологічний клімат на заняттях, формує у майбутніх фахівців уміння працювати з інформацією, розвивати комунікативні здібності.

 • Як стверджують науковці, що процес формування здорового способу життя передбачає вирішення таких виховних, розвиваючих та оздоровчих завдань, як-от : • виховання потреби у фізичному вдосконаленні та здоровому способі життя; • формування системи теоретичних знань і практичних навичок в галузі фізичної культури; • забезпечення необхідного рівня професійної готовності майбутніх спеціалістів, що включає фізичну підготовленість, тренованість, працездатність, розвиток професійно-значущих фізичних якостей та психологічних здібностей; • повноцінне використання засобів фізичної культури для профілактики захворювань, збереження і зміцнення здоров’я, оволодіння навичками самоконтролю у процесі фізкультурно-спортивних занять; - залучення студентів до активної фізкультурно-оздоровчої діяльності із засвоєнням цінностей фізичної культури і набуттям досвіду її використання з метою всебічного розвитку особистості.

 • Анотація: У статті розглянуто особливості заняття фізичною культурою під час пандемії COVID-19. Важливість профілактики дихальної системи. Необхідність занять фізичною культурою під час реабілітації та після перенесеної пневмонії. Пропонуємо вправи які необхідно виконувати щоб загартувати дихальну систему повсякчас.

 • Виклад основного матеріалу дослідження. Заняття з повітряної акробатики на полотнах та кільці, а також пілонний спорт є молодими напрямками, а отже ще малодослідженими, як у сфері методики викладання, так і ставлення тих, хто цими напрямками займається до системи підготовки, а також батьків дітей, котрі займаються цими напрямками.

 • ДОПІНГ У СПОРТІ

    Неля Семенчук (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  У сучасному глобалізованому світі жорсткі умови конкуренції в професійному спорті змушують атлетів працювати майже на межі фізіологічних можливостей їхнього організму. Необхідною умовою успішної спортивної діяльності спортсменів на сучасному етапі має бути майже постійним дуже високий рівень їх підготовленості та результатів Проблема підсилюється комерціалізацією та професіоналізацією спорту вищих досягнень і проявляється збільшенням кількості як офіційних, так і комерційних змагань і турнірів на міжнародному рівні. Висока ціна перемоги в сучасному спорті породжує ряд негативних проявів, серед яких особливу тривогу викликає проблема вживання допінгу, чи застосування заборонених у спорті субстанцій або методів.

 • Анотація: У статті розглядаються особливі риси рухливих ігор, як засобу психологічного розвантаження для дітей молодшого шкільного віку. Простежується класифікація сучасних рухливих ігор. Досліджено, що за допомогою рухливих ігор можна активно впливати на процес розвитку фізичних та моральних якостей дітей, керувати їх розвитком. Щоб комплексно займатися формуванням фізичних і паралельно психологічних якостей молодших класів, слід звернути увагу на розвиток швидкості, спритності, витривалості та гнучкості, тобто якостей молодших класів, які найбільш активно розвиваються. У ході дослідження встановлено, що широке використання рухливих ігор є одним із основних засобів покращення морального самопочуття дітей. Дослідження виявили, що систематичне використання гри допомагає розширити мобільність дітей, що перетворюється на необхідні життєві навички та здібності.

 • РОЛЬ БІЛКІВ У ЖИТТІ СПОРТСМЕНА

    Неля Семенчук (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Для будь-якого організму білки відіграють вирішальну роль у всіх процесах життєдіяльності. Із ними пов’язані різноманітні властивості живого організму. Відповідно, білки є важливим чинником життя.

 • Несмотря на определенные трудности, связанные с организационными, материально-техническими, научно-методическими аспектами разработки и внедрения современных информационных технологий в тренировочный процесс, они вызывают определенный интерес у ряда специалистов в области физического воспитания и спорта, так как здесь, как и в других областях, назрела необходимость перехода от традиционных форм подготовки, направленных в первую очередь на накопление определенных знаний, умений и навыков, к использованию современных компьютерных, а точнее информационно-коммуникационных, технологий, позволяющих значительно эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу информации, вести самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения.

 • Студенческий возраст, это время когда молодой человек занимается формированием своей личности. В этот период происходит поиск ответов на различные общекультурные, нравственные, научные и профессиональные вопросы. Одним из таких вопросов является профессионально-прикладная физическая подготовка студентов, психофизической готовностью к успешной педагогической деятельностью.