31 Жовтень, 2022

L Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Актуальність теми. Низька ефективність результатів боротьби з корупцією в Україні зумовила зростання загрози національній безпеці, що ставить перед державою першочергове завдання поглибленого дослідження феномену корупції, її змісту, причин і умов поширення, соціально-політичного простору продукування. Корупція становить серйозну загрозу верховенству права, демократії та правам людини, нівелює соціальну справедливість, перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному функціонуванні ринкової економіки, а також підриває установи демократії, верховенство права, підживлює неналежне урядування, публічне шахрайство і ставить під загрозу здатність держави дотримуватись своїх зобов’язань щодо поваги, захисту, сприяння та виконання всіх прав.

  • Актуальність теми дослідження зумовлена формуванням та реалізацією нової державної політики у сфері європейської інтеграції, яка відповідає існуючим викликам сьогодення. Адже інтеграція України в європейський простір з метою набуття у майбутньому членства в ЄС є цивілізаційним вибором країни. Тому європейський вектор розвитку нашої країни потребує відповідних реформаторських зусиль щодо удосконалення та реалізації державної політики у цій сфері.

  • Стаття присвячена дослідженню та визначенню особливостей становлення інформаційного суспільства в Скандинавських країнах, а саме у Швеції. Стоїть завдання проаналізувати еволюцію «інформаційного суспільства», впровадження програм і стратегій розвитку, створення раціональної «інформаційної політики» для нашої держави на прикладі Швеції.

  • Актуальність теми дослідженнязумовлена висхідним тяжінням до розв'язання питань між суб’єктами міжнародного права виключно дипломатичними засобами; наявністю «білих плям» у законодавстві, що регулює дипломатичні відносини та в деяких випадках стає перепоною на шляху реалізації законних прав суб’єктами дипломатичного права; важливістю приведення національного законодавства України, що регулює дипломатичні відносини, у відповідність з міжнародним правом. Потребує вдосконалення також законодавство, що регулює питання охорони дипломатичного представництва з урахуванням (невпинно) висхідної терористичної загрози. Почуття незахищеності з боку держави перебування не дає можливості дипломатичному представництву повністю та якісно реалізовувати поставлені перед ним завдання, а через це страждають інтереси держави, яку представляє посольство чи місія, створюються дискомфортні умови життєдіяльності їх працівників. Вирішення цих та інших питань вимагаєкомплексного наукового дослідження. Водночас слід констатувати, що в сучасній вітчизняній науці міжнародного права не приділяється достатньої уваги відповідним проблемам.

  • Сучасні вимоги до менеджера XXI сторіччя

      Наталія Титаренко, Марта Карпа (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Актуальність даної теми полягає в тому, що керівництво та лідерство у наш час набувають все більшого значення. У сучасності будь-який керівник в першу чергу має бути лідером. На підприємствах та будь-яких установах і організаціях дуже часто існує таке явище як формальні та неформальні лідери. Ці дві особи зазвичай конкурують та створюють не надто сприятливий клімат для роботи їх підлеглих на підприємстві, деякими своїми вчинками та неможливістю домовитися – знижують продуктивність праці. Найкраще для організації, коли її керівник одночасно є й лідером. Однак на практиці нерідко трапляється, що особа, яка є лідером колективу працівників, володіє здатністю впливати, не обіймає керівної посади, не має влади. Коли керівник володіє тільки формальними повноваженнями, бувши нездатним через свої особисті якості впливати на колектив, він безперечно не є лідером і не може повністю та ефективно виконувати свої обов’язки, вести за собою колектив та підлеглих. За таких обставин у колективі можливі конфлікти, стресові ситуації, прояви боротьби за владу, що може негативно впливати на діяльність організації. У такому разі тільки мудрість, виважена поведінка керівника, застосування всіх лідерських якостей, порозуміння з колективом, вміння використовувати всі надбання сучасного менеджменту можуть стабілізувати ситуацію.