30 сентября, 2020

ХХХ Международная научно-практическая интернет-конференция

 • КОНТРОЛЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

    Наталія Бандрівська (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Контроль є однією із складових частин системи навчання іноземних мов. На відміну від власне навчання іноземної мови, метою якого є формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, завданням контролю передусім є визначення та оцінювання рівня їх сформованості. Головна мета контролю у процесі навчання іноземної мови - управління цим процесом. Як складник системи навчання контроль має свої функції, види, форми, засоби та об'єкти.

 • МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

    Павло Карась ( Кам’янець-Подільський, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Методика викладання англійської мови це наука, яка постійно знаходиться у пошуку найбільш ефективного способу навчання людини мові. У сучасному світі англійська мова є мовою міжнародного спілкування, а існуючий попит на якісні послуги з навчання цій мові вимагає стрімкого розвитку методики викладання англійській мові.

 • Англійська мова набуває дедалі більшого поширення в світі й підтверджує звання «мови міжнародного спілкування». Результативність навчальної роботи викладача іноземної мови значною мірою залежить від мовного середовища, знання й урахування ним вікових та психологічних особливостей своїх студентів. Багато досвідчених викладачів іноземних мов справедливо зазначають, що неможливо навчити мови людину, у якої відсутня мотивація. Лише зацікавлені особи, які поставили перед собою певну мету, набагато легше, швидше і з великим задоволенням вивчають іноземну мову.

 • Першою термін «постмодернізм» ужила в Україні в 1991 р. Наталка Білоцерківець, охарактеризувавши літературні гурти «Бу-Ба-Бу», «Пропала грамота», музичні — «Брати Гадюкіни», «Сестричка Віка» як постмодерністські. Того ж року Галина Сиваченко в статті «Зрушення кордонів: пост соціалізм чи постмодернізм?» пов’язала постсоціалістичний ігровий словацький роман 80-х із постмодернізмом, акцентуючи на само пародійному ефекті постмодернізму і пастиші, тобто свідомій підробці стилю якогось письменника, твору чи школи.

 • Колір є загадковим феноменом, який з давніх часів цікавив дослідників, тому що він надає не лише важливу інформацію, але й має здатність викликати у свідомості людини певні думки, почуття та асоціації.

 • Сьогодення постійно диктує нам умови: освічена особистість має бути комунікабельною, повинна вміти правильно і доречно висловлюватися, ефективно та активно володіти ситуацією спілкування та впливати на слухачів, уміти правильно будувати публічний виступ та впевнено його виголошувати, тактовно та вміло дискутувати – тобто володіти мистецтвом риторики.

 • Изучение синтаксического механизма языка – одна из актуальных проблем функционального синтаксиса. В этой связи важным представляется рассмотреть семантико-функциональные свойства элементарных синтаксических единиц, осложняющих структурную схему предложения, выявить их конструктивную роль в формировании смысла высказывания.