31 декабря, 2018

XI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ

    Леонтьєва Ліна Віталіївна Нагорна І.С Кучугура К.С. (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Цивільне право — це одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних та юридичних осіб і держави в цілому. Цивільне право України, як будь-яка інша галузь права, характеризується предметом та методом правового регулювання. Предмет цивільного права складають правові відносини, які регулюються цивільно-правовими нормами. Зокрема, це майнові відносини та особисті немайнові відносини.

 • В актуальному сьогоденні стає зрозуміло, що промисловість, виробництво та національна культура працюють на користь суспільства тільки тоді, коли створена дієва система охорони і захисту об'єктів інтелектуальної власності та прав їх творців, тобто авторів.

 • Комерційна таємниця є одним з найбільш універсальних об'єктів інтелектуальної власності. Під поняттям комерційної таємниці може потрапити різноманітна інформація та знання, як технічного, так і організаційного або фінансового характеру.

 • У сфері ІТ ризики є доволі непередбачуваними та такими, що можуть поставити під питання саме існування компанії. Тому для запобігання їх негативним наслідкам існує інститут страхування, якого можна застосувати у випадку, якщо ІТ-компанія не відчуває себе достатньо захищеною.

 • Нарушение авторских прав является одной из самых острых проблем для Украины. Некоторые аспекты этого вопроса остаются нерешенными и продолжают наносить серьезный экономический ущерб украинским и иностранным правообладателям. Учитывая демократический путь развития и евроинтеграционные стремления нашего государства, нужно подчеркнуть, что среди множества факторов, надлежащая и эффективная защита авторского права также является важным аспектом этого комплексного процесса. Охрана авторского права и усиленная борьба со всеми видами его правонарушений обеспечат возможность Украине усовершенствовать соответствующее законодательство и успешно сотрудничать в этой сфере со всеми развитыми странами мира.

 • Захист прав інтелектуальної власності є однією з основ сучасного суспільства. На жаль, серед проблем України постає питання захисту прав інтелектуальної власності. Наразі емпіричні дані свідчать про те, що переваги від посилення захисту інтелектуальної власності, переважують недоліки, включаючи втрату імітуючих продуктів і ринків.

 • В Україні створені можливості для впровадження сучасних електронних методів ідентифікації особистості, зокрема, за допомогою мобільного телефону. Це, серед іншого, передбачається законом «Про електронні довірчих послуги», який вступив в силу в середу, 7 листопада 2018 року.

 • Постановка проблеми. Авторське право згідно з законодавством України характеризується як особисте немайнове право і майнове право автора та його правонаступників, пов’язане зі створенням та застосуванням творів літератури, науки і мистецтва. Розвиток суспільства сприяє піднесенню науки і культури та створює нові осередки та форми, в яких створені об’єкти можуть існувати. Багато сфер розвинулося саме завдяки швидкому прогресу людства, а саме завдяки технічному прогресу – створення першого в світі комп’ютера, багатьох технічних приладів, винайдення всесвітньої мережі Інтернет. Нажаль, із розвитком суспільства розвиваються також і злочинний всесвіт. Багато сфер зазнають шкоди саме через велику кількість злочинів та погане правове врегулювання, а саме через проблематику врегулювання авторського права, що стана дуже актуальною, коли мережа Інтернет почала швидко розвиватися. Однією із сфер застосування норм авторського права являються відеоігри.

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ

    Владислав Купріянов (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Про необхідність легалізації в Україні ринку криптовалют та їх випуску говорять уже давно. У парламенті навіть було зареєстровано кілька відповідних законопроектів. Україна все ще не визначилася в питанні регулювання криптовалют: фінансова система настільки специфічна, що українське фінансове і валютне законодавство просто не має готових механізмів, які підійшли б як законні правила гри. При зростаючої популярності майнингу та інвестицій серед українців багато хто чекає офіційної позиції влади з цього питання. Ані правовий статус криптовалюти, ані норми про податкові пільги для операцій з криптовалютою або майнингом, ані порядок діяльності криптобірж, ані порядок проведення Initial coin offering (ICO – первинна пропозиція монет) не визначені. В Україні криптовалюта не є ані платіжним засобом, ані електронними грошима, ані цінним папером, але з доходів від операцій з криптовалютою, в тій чи іншій мірі, потрібно сплачувати податок.

 • Політична взаємодія, соціальні відносини, економічне співробітництво – все це області діяльності, в основі яких лежить постійне спілкування між людьми. Спираючись на думку соціолога Георга Зіммеля, можна зробити висновок про те, що конфлікт знаходиться скрізь і притаманний будь-яким відносинам. Сучасний світ не є винятком, щодня люди стикаються з нерозумінням, порушенням своїх прав, протиріччями дійсності, що і сприяє напруженості, а далі – зіткнення. Для вирішення складних конфліктів сторони вдаються до таких способів: суд, арбітраж, психолог, медіація і т. д. Вибір залежить від специфіки ситуації, що склалася, і сфери суспільного життя.

 • ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ ТА ПАТЕНТІВ

    доц. Леонтьєва Ліна Віталіївна Дуліна Олександра Сергіївна (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  У сучасних умовах соціально-економічного розвитку інтелектуальна праця набуває дедалі більшого значення і поширює свій вплив на різні сфери людської діяльності. Від рівня інтелектуального потенціалу суспільства, від рівня його наукового розвитку залежить успіх вирішення багатьох економічних проблем, що мають місце в Україні. Необхідність вироблення ефективних засобів правової охорони суспільних відносин у сфері створення, використання результатів інтелектуальної діяльності зумовлена часом. Чи не найголовніше місце у цій сфері належить вивченню та аналізу винахідницьких прав як складової частини в системі цивільно-правового регулювання інтелектуальної власності в Україні. Нормативно-правова база, що регулює винахідницьку діяльність, постійно вдосконалюється і поповнюється новими документами з метою створення таких правових механізмів, які дозволили б максимально захистити винахідника, національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері, кількість яких невпинно зростає.

 • Актуальною проблемою є те, що Україна посідає перші місця у скоєнні злочинів. Особливе місце займає добровільна відмова при незакінченому злочині. Дуже часто особа не взмозі довести злочин до кінця. Слід зауважити, що кожна людина має певні психологічні аспекти , тому по-різному реагує та виконує певні дії. Якби ці правопорушення не представляли ніякої небезпеки, то не було б і необхідності для протидії їм та використовувати засоби примусу.

 • Сучасне життя вже неможливо собі уявити без такого джерела отримання та поширення інформації, як Інтернет. Він приніс у життя людей дуже багато користі, завдяки ньому можна дізнаватися інформацію про що завгодно, поглиблювати свої знання у будь-якій темі, демонструвати світу свої твори та наукові відкриття тощо. Але, на жаль, не все так добре як хотілося б, бо з появою Інтернету також виникло й багато проблем, більшість з яких пов’язана з порушенням прав інтелектуальної власності. Тому актуальним є визначення особливостей та способів захисту об’єктів права інтелектуальної власності.

 • Згідно з чинним законодавством право власності – це право особи на річ (майно), яке вона реалізує відповідно до законодавства за власною волею та незалежно від згоди інших осіб. Право власності – одне з гарантованих державою прав. Проблеми права власності досліджуються багатьма українськими та зарубіжними вченими в їх наукових працях. Зокрема, теоретичні основи цієї проблеми розглядали: А.І. Антонюк, В.П. Грибанова, В.В. Бутнева, А.В. Венедиктова, Ю.С. Гамбарова, Д.М. Генкіна, К.О. Гориславський, В.В. Галунько, О.В. Дзера, А.В. Коновалов, І.В. Підопригора, І.О. Покровський, Р.М. Сидельников, Є.А. Суханов та ін.

 • ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

    Ліна Леонтьєва, Каріна Терещенко (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Захист інтелектуальної власності стає одним з найважливіших факторів, що визначає положення конкретної держави у світі. Надійний рівень зазначеного захисту стимулює наукові дослідження, розвиток культури, літератури, мистецтва, практичне використання досягнень науки й техніки, а також міжнародний обмін ними. Країни, в тому числі й Україна, які приєдналися до Угод та Конвенцій, взяли на себе зобов'язання щодо дотримання оговорених в них умов та сприянню цивілізованих відносин у сфері використання результатів інтелектуальної діяльності як авторів і правовласників, що мешкають на їх території, так і тих що є нерезидентами цих країн. Але, не дивлячись на міжнародні домовленості, в деяких країнах Східної Європи, Азії, Америки мають місце факти масових порушень прав інтелектуальної власності [1].

 • Згідно кримінального законодавства не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого Кримінальним кодексом але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [1]. Але кримінальне законодавство не надає визначення межі малозначності діяння. Саме цій проблемі і присвячена ця стаття.