5–6 августа, 2017

ХXХX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА ГАЗЕТЫ

      Ольга Андрєєва (Запоріжжя, Україна) |    Скачать статью |  Link

    В системе газетных жанров наиболее противопоставленными стилистически оказываются передовые статьи и тексты информационных сообщений. Стилевая эклектичность языка газеты ставит под сомнение применение самого понятия «функциональный стиль» к этой сфере человеческого общения.

  • В соответствии с Законом Украины «Про вищу освіту» высшее образование – это «совокупность систематизированных знаний, умений и практических навыков, способов мышления, профессиональных, мировоззренческих и гражданских качеств, морально-этических ценностей, других компетенций, полученных в высшем учебном заведении (научном учреждении) в соответствующей отрасли знаний по определенной квалификации на уровнях высшего образования» [5]. Студенты-иностранцы, получающие образование в вузах Украины имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами Украины[5]. Но, наряду с изучением специальных дисциплин, профессиональная направленность обучения иностранных студентов предусматривает и «обучение иностранному языку с учетом будущей профессии» [1, с. 230], что предполагает обеспечение формирования профессиональной компетентности.

  • Дослідження гротеску є актуальною темою сучасного літературознавства. На думку одного із дослідників гротеску А. Дежурова, існуюче визначення терміна не в усьому відповідає сучасному та історичному розумінню слова «гротеск». Найчастіше гротеск з’єднується в науковій свідомості із суміжними поняттями карикатури, літоти, гіперболи, трагікомедії. Часто в тлумаченнях гротеску не враховується історія терміна. Багато авторів залишають без уваги долю гротеску в давнину, хоча всі визнали, що гротеск виник набагато раніше, ніж слово, що його позначає [2]. У вживанні поняття «гротеск» не завжди акцентується на його первісному значенні: відсутність статики в зображенні дійсності, поєднання непоєднуваного. Термін походить від назви римського живописного орнаменту (від італ. grotta – грот, підземелля), зображеного на умламку фрески, знайденої при розкопках, в якому вражала незвичайна химерна гра рослинними, тваринними і людськими формами. В образотворчому мистецтві – це гротескний світ знаменитих лоджій Рафаеля, перетворений химерної фантазією художника.

  • Одним з найскладніших етапів в процесі вивчення іноземної мови на підготовчому факультеті є викладання на довузівському етапі навчання наук природничо-наукового комплексу, які входять до складу дисципліни «фахова мова». І студент, і викладач залучаються до багаторівневого складного процесу, який, з одного боку, від студента потребує відтворення та запам’ятовування великої кількості термінів, без знання яких неможливе подальше розширення мовної професійної компетенції, з іншого ж боку, перед викладачем постає проблема вибору найбільш оптимальних психолого-педагогічних методів навчання.