29–30 сентября, 2015

ХVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Однією з характерних особливостей публічної політики як суспільно-політичного феномену є те, що вона існує лише за наявності прозорих вертикальних та горизонтальних взаємодій учасників політичного процесу. Оскільки, поняття "взаємодія", якщо його розглядати саме як транспарентний, публічний процес, є вираженням певних соціальних контактів або публічних дискусій між різноманітними учасниками політичного процесу, то можна стверджувати, що публічна політика являє собою специфічну форму політичної комунікації, яка дозволяє активізувати участь різноманітних груп інтересів у вироблені та реалізації політичних і управлінських рішень органів влади. Особливістю такої комунікації буде те, що вона вибудовується в умовах, коли існує вільний і безкоштовний доступ до інформації для населення, влада контролюється з допомогою дискусій, інформація розподіляється рівномірно, а громадська думка існує у середовищі з чіткими політичними альтернативами [1, с. 23].

  • Постановка проблеми. Вибір Європейського вектору розвитку для України означає рух у напрямку європейської цивілізаційної моделі, що передбачає складний демократичний перехід до політично організованого, відповідального суспільства нової якості, в якому поступово підвищується рівень ділової активності та політичної участі громадян, забезпечення їхніх прав і свобод, формується нова структура соціального простору. Всі ці якісні зміни у структурі та змісті громадянського суспільства неминуче детермінують зміни у формі та змісті держави, особливо в системі державного управління, що передбачає насамперед докорінну зміну формату спілкування держави та громадян. І підґрунтям такого нового “формату” має стати формування ефективної та результативної системи публічного управління, адекватної українським реаліям і світовим тенденціям.

  • Перелік кваліфікаційних вимог існує майже до кожної професії, тому не дивно що питання створення переліку вимог до кандидатів у депутати місцевих ради постало на сьогодні. Народний обранець має відповідати переліку соціальних та морально-етичних норм, які не обмежуються одними нормами Конституції та Законів України. Розроблення, встановлення та контроль за такими нормами є прерогативою територіальної громади міста. Перелік вимог до кандидатів у депутати місцевої ради дає можливість експертній групі розробити карту ризиків по кожному кандидату та партії в цілому. Визначивши об’єктивну шкалу оцінок експертна група, яка створена на основі громадських інститутів міста, зможе встановити рейтинг кандидатів в депутати до місцевої ради не на основі публічності, популярності та авторитеті, а на основі прогнозованих майбутніх ризиків, які виходитимуть із біографічних, кваліфікаційних, психологічних та морально-етичних характеристик. Необхідною умовою ефективного застосування методів експертної оцінки є достатня ерудиція експерта з досліджуваної проблеми, його високі моральні якості та політична незаангажованість.

  • Останнім часом у розвинутих країнах світу в контексті взаємовідносин влади, бізнесу та інститутів громадянського суспільства все більшого поширення набуває практика Government Relations (зв'язки з урядовими структурами, зв'язки з державою), яка поступово змінює традиційну систему лобіювання. У свою чергу для України, в якій багато років de facto функціонує система кулуарного лобіювання, де основними "акціонерами" виступають групи інтересів великого капіталу, необхідність формування нових механізмів комунікації у трикутнику "держава – бізнес – суспільство", що дозволить віднайти адекватні та ефективні відповіді на національні та глобальні виклики, що постали перед державою, є вкрай актуальним завданням.

  • Стрімкі соціально-економічні, політичні та культурні зміни як глобального, так і національного характеру, зумовлюють постійні новітні виклики для сучасних держав. Ускладненість соціального середовища, підвищені ризики, невизначеність – це ті фактори, які характеризують процеси прийняття рішень у нинішніх умовах. Держава мусить вступати у взаємодії з іншими суб’єктами, щоб ефективно вирішувати назрілі суспільні проблеми. Взаємодія держави, громадянського суспільства та бізнесу у виробленні політики держави, взаємна відповідальність за прийняті рішення та водночас відповідальність один перед одним – стають трендами розвитку сучасних суспільств.