31 января, 2023

IIІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Due to the influence of the relief of the southeastern part of the Lesser Caucasus, its climate, soil cover and other factors, it has led to the formation of unique vegetation and the change of biodiversity. In general, although the military conflicts that took place in this area had negative effects on the formation of vegetation and biodiversity to a certain extent, now, as a result of ending the conflicts, fundamental measures are being implemented for the re-formation and development of vegetation and biodiversity. Basically, vertical zoning prevails here. Here, in general, semi-desert, steppe, forest and mountain-meadow vegetation zones have replaced each other.

  • İqlim dəyişikliyi atmosferdəki qaz tərkibinin dəyişməsi və digər amillər nəticəsində dünyada baş verən bir sırahadisələri əhatə edir. Qlobal miqyasda orta illik temperatur kəmiyyətinin artması, istilik dalğalarının intensivləşməsi, illik periodda yağıntıların miqdarının azalması və s. kimi proseslər iqlim dəyişikliklərininifadəsi kimi çıxış edir. Bunlar daha çox karbon qazı (CO2) və metan (CH4) kimi istixana qazlarının artması səbəbindən qlobal temperaturun artması ilə baş verir.

  • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕКІЛЬКОХ ЗАРУБІЖНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДАЛЬНОСТІ ВИДИМОСТІ

      Тетяна Маклигіна, Оксана Вольвач, О.М. Прокоф’єв (Одеса, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Актуальність обраної тематики обумовлена тим, що видимість впливає на можливість та успішність виконання різного роду завдань. Пошук нових методів прогнозу видимості та прогнозу туману дозволить значно покращити метеорологічне забезпечення польотів.