QLOBAL İQLİM DƏYİŞİKLİKLƏRİNİN DÜNYA MİQYASINDA TAXIL İSTEHSALINA TƏSİRİ

  Əbülfəz Abutalıbov (Bakı, Azərbaycan) |    Скачать статью

İqlim dəyişikliyi atmosferdəki qaz tərkibinin dəyişməsi və digər amillər nəticəsində dünyada baş verən bir sırahadisələri əhatə edir. Qlobal miqyasda orta illik temperatur kəmiyyətinin artması, istilik dalğalarının intensivləşməsi, illik periodda yağıntıların miqdarının azalması və s. kimi proseslər iqlim dəyişikliklərininifadəsi kimi çıxış edir. Bunlar daha çox karbon qazı (CO2) və metan (CH4) kimi istixana qazlarının artması səbəbindən qlobal temperaturun artması ilə baş verir.