31 December, 2018

XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • To study the modern approaches to the goal-setting of the lesson, the requirements for the content of the educational material, methods, forms and means of training that correspond to the latest achievements of pedagogical science, methods of pedagogical research were used. To achieve this goal, the following have been completed: the study of literary sources on the problem of research, the study and synthesis of advanced and personal pedagogical experience, the analysis of legal documents.In order to conduct a lessonsuccessfully, the teacher should first determine his/her goal, that is, the results to be achieved. Since the educational lesson reflects the educational, educational and developmental functions of the educational process, it is advisable to formulate a three-pronged goal, includingeducational component (mastering new knowledge, developing skills), educational component (forming a world view, aesthetic and moral education), developing component (developing thinking, memory, attention, etc.).

 • На теренах розвитку сучасної суспільства, в Україні, як і в усьому світі, освітні реформи набувають все більше гуманістичної спрямованості. Важливе місце в модернізації освітньої системи посідає здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами. Тому, розділяючи думку сучасних дослідників та науковців, вважаємо, що пріоритетним напрямом у навчанні дітей з особливими потребами є інтеграція інклюзивної освіти, яка уважається основною освітньою інновацією кінця XX століття – початку XXI століття , і має велику кількість прихильників у всьому світі [1, 4]. Завдяки цьому, кожна дитина з особливими освітніми проблемами, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від освіти здорових дітей [2, 3].

 • Жоғары оқу орнында оқытудың кредиттік жүйесіне көшуде студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыруды зерттеуге арналған тәжірибелік-эксперименттің нәтижесінде студенттер қоғамдағы ақпараттың рөлі мен мәнін, ақпараттық ресурстардың негізгі қасиеттерін меңгерді, ДК құрылғылары мен қызметін, ОЖАТ-ын басқарудың дұрыс амалдарын пайдалануды үйренді, ақпараттық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған тапсырмаларды орындауға қол жеткізді. Студенттердің ДК жұмыс жасай білу икемділігі, ДК ақпараттық үдерістерді орындай білу икемділігі, өз білім қорын кәсіби құнды ақпараттармен толықтыра білу икемділігі т.б. қалыптасты.

 • Постановка проблеми. В українському суспільстві постає проблема підготовки студентської молоді у період навчання у закладі вищої освіти до створення повноцінної і гармонійної сім’ї. Зрозуміло, що сім’я виступає основним соціальним інститутом у суспільстві, джерелом і основною ланкою передачі дитині знань, умінь і навичок, відповідного досвіду, які необхідні їй для повноцінної соціалізації.

 • Постановка проблеми. Перспективи розвитку політичної культури в Україні полягають насамперед у розбудові демократичного громадянського суспільства, забезпечення пріоритету прав і свобод громадянина. Сучасний рівень розвитку людської цивілізації з її інтеграційними тенденціями в сфері економіки, науки і техніки потребує високої культури особистості.

 • Музикотерапія У РОБОТІ З ДІТЬМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ освітньому СЕРЕДОВИЩІ

    Ірина Садова, Світлана Кобенко (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  Постановка проблеми. Здатність мистецтва ефективно впливати на особистісне зростання індивіда з метою корекції певних аспектів його самосвідомості стала підґрунтям такого напряму інклюзивної педагогіки, як музикотерапія. Використання музикотерапії в соціально-педагогічній роботі серед дітей з особливими освітніми потребами спонукає педагогів до постійного вдосконалення й інноваційних пошуків, “ювелірного” застосування особистісно орієнтованого підходу та врахування багатьох соціально-динамічних чинників сьогодення.

 • Одной из значимых задач высшего образования во всем мире сегодня является развитие креативной личности будущего специалиста, способного эффективно проявлять свой профессиональный потенциал в условиях быстро меняющейся действительности. В процессе обучения в стенах вуза студенты приобретают креативные компетенции, которые необходимы в осуществлении профессиональной деятельности.

 • XXI століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства. Поява та бурхливий розвиток нових технологій обробки, передачі, одержання й збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі. Останнім часом комп'ютери стрімко увійшли практично в усі сфери людської діяльності, тому інформатизація освітнього процесу є одним із найбільш важливих шляхів пізнання світу та науки й посідає провідне місце в реформі освіти України.