31 December, 2018

XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

      Ліна Леонтьєва, Олексій Бородаєвський (Харків, Україна) |    Download article |  Link

    Процеси оновлення системи державного управління, зокрема модернізації державної служби України, що відбуваються на сучасному етапі державотворення, ставлять нові вимоги до професійних та особистісних якостей державних службовців, рівня їх професіоналізму та компетентності. Тому питання вдосконалення діючої нині системи підготовки, пе­репідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні, перетворення її на сучасну безперервну професійну освіту фахівців галузі державного управління набуває особливого значення. Тим більше, що ефективність управління в державі залежить від професіоналізму та якості кадрового потенціалу державної служби. На сьогоднішній день персонал державної служби недостатньо підготовлений до інноваційної діяльності, здійснення суспільних реформ. Існуючі підходи до професійного навчання державних службовців не повною мірою відповідають сучасним вимогам, європейським стандартам та пріоритетам нової державної кадрової політики.

  • Современные урбанизированные территории представляют собой сложные социально-экономические системы, управление которыми требует постоянного совершенствования на основе использования новых цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности городов, в том числе управление социальной инфраструктурой города, оказание государственных услуг, градостроительство, обеспечение безопасности и решение проблем, возникающих вследствие интенсивности процессов урбанизации.