29–30 September, 2015

ХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ

    Юлия Вельможная, Ксения Доломан (Харьков, Украина) |    Download article |  Link

  В современном мире одним из важнейших участников международной экономической деятельности стали ТНК. Транснациональная корпорация, ТНК (transnational corporation) – крупная фирма (или объединение фирм разных стран), имеющая зарубежные активы (капиталовложения) и оказывающая сильное влияние на какую-либо сферу экономики (или несколько сфер) в международном масштабе. В литературе так же используются синонимы ТНК «многонациональные фирмы» и «многонациональные корпорации».

 • ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙ В ІНДУСТРІЮ ТУРИЗМУ

    Людмила Дешевенко (Черкаси, Україна) |    Download article |  Link

  В сучасних умовах сфера туризму стала досить важливим соціально-економічним явищем глобального значення, одним із провідних напрямів соціально-економічного, культурного і політичного розвитку більшості держав. Модернізація української економіки також передбачає підвищення соціально-економічної ролі сфери туризму. Як наслідок, відбувається комплексоутворення специфічної структури економіки на основі системоутворюючої ролі туризму. У цих умовах підвищення рейтингових позицій туристичної привабливості країни є одним з важливих соціально-економічних завдань розвитку, необхідною умовою забезпечення розвитку туризму та успішної інтеграції у світовий туристичний ринок.

 • Згідно з чинним законодавством України, інноваційна діяльність це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг.[1] За останні роки в державі створено умови для розвитку інноваційної діяльності (сформовано основи нормативно-правової бази та механізми здійснення інноваційної політики тощо), проте, незважаючи на значний інноваційний потенціал, він слабо використовується для забезпечення економічного розвитку держави.[2, c.265]

 • ТРАНСФЕРТНЕ ЦІННОУТВОРЕННЯ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ КОНТРОЛІ

    Аліна Ксьоншка, Юлія Перемишленікова (Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  Явище трансфертного ціноутворення виникло в зв’язку з появою великих транснаціоальних корпорацій та активізацією міжнародної торгівлі у другій половині ХX століття. Самовільний перерозподіл оподаткованого прибутку корпораціями спровокував активний пошук окремими державами шляхів урегулювання цього питання всередині національних юрисдикцій. У світовій практиці система трансфертного ціноутворення зарекомендувала себе як один із дієвих інструментів податкового контролю. Вона виступає не лише ефективним способом ведення господарської діяльності, а є достатньо розповсюдженим механізмом мінімізації податкового зобов’язання платників податків. Саме тому питання тарнсфертного ціноутворення є актуальним на даному етапі суспільного розвитку.

 • На сучасному науковому рівні науково-технічного прогресу дозволяє широко використовувати інформаційні системи в сфері науки, освіті, виробництва, бізнесу, моніторингу, консалтингових послуг тощо. Іноді термін «інформація» розуміється дуже вузько, проте реально під цим терміном слід називати все, що може бути представлене у вигляді букв, цифр і зображень. Практично всі людські знання представляються саме у такому вигляді, і вся виробнича діяльність може бути відображена й змодельована з їх допомогою. За сучасних умов під інформаційними технологіями (ІТ) розуміють систему методів і способів пошуку, збирання, накопичення, узагальнення, зберігання й обробки різноманітної інформації за допомогою застосування засобів комп’ютерної техніки [1].

 • Постановка проблеми: Через підвищення вартості енергоносіїв стало вкрай актуальним питання пошуку альтернативних видів палива. Україна мае дуже великі перспективи у АПК , що штовхає до такого терміну , як біогаз. Біогаз - газ, одержуваний водневим або метановим бродінням біомаси. Метанове розкладання біомаси відбувається під впливом трьох видів бактерій. У ланцюжку харчування наступні бактерії харчуються продуктами життєдіяльності попередніх. [1] Ціллю статті: є висвітлення доцільності створення біогазових комплексів на території України, котра дозволила почати видобувати умовно безоплатне й екологічно чисте паливо у достатній кількості щоб не тільки задовольнити потреби підприємств , а й постачати до найближчих населених пунктів.

 • Удосконалення механізму формування і використання коштів місцевих бюджетів є одним з найважливіших питань сьогодення, оскільки вони є фундаментом всієї бюджетної системи країни. Місцевий бюджет займає одне з провідних місць в системі функціонування економіки держави, в тому числі в формуванні фінансових ресурсів, становленні макро- та мікроекономічних показників, розвитку міждержавних відносин тощо. Водночас кошти місцевих бюджетів повинні бути сконцентровані на вирішення завдань соціальної спрямованості та безумовне дотримання соціальних норм і гарантій громадян. Бюджет як одна з ланок фінансової системи відображає виробничі процеси, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, опосередковує рух грошової маси. Тому однією з фінансових проблем сьогодення в Україні виступає забезпечення фінансових ресурсів для розвитку територій.

 • Инвестиции играют одну из ключевых ролей в развитии малого бизнеса. Для новых коммерческих проектов - это, в первую очередь, один из основных источников прибыли, который является основой для реализации стратегических целей. Инвестиционные вложения обеспечивают простую и быструю возможность расширения фондов предприятия, а так же способствуют реализации задач среднесрочного и долгосрочного планирования деятельности предприятия. Так же инвестиции внутри страны стимулирует развитие инвестиционной инфраструктуры, что в свою очередь, снижает степень риска инвестиционных вложений, облегчает привлечение дополнительных инвестиций, аккумулируя финансовыми ресурсами, а это в свою очередь приводит к повышению уровня доверия иностранных инвесторов

 • Постановка проблеми: Останнім часом у європейських мегаполісах велосипеди, як масовий вид транспорту, набуває все більшої популярності завдяки численним перевагам перед автомобілями. У той же час в Україні велосипеди все ще залишаються прерогативою туристів та населення сільської місцевості. Проте масове використання велосипедів у межах великих міст має ряд переваг як з екологічної, так і з економічної точки зору. Ціллю статті: є висвітлення доцільності створення інфраструктури, котра дозволила б перетворити велосипедистів на масове явище у великих містах України.

 • Сучасний стан банківського сектору, який супроводжується негативним впливом світової економічної кризи не дозволяє українським банкам активно задовольняти фінансові потреби експортерів (у формі кредитування) через високі комерційні та політичні ризики, а також через надвисокі процентні ставки. Все це робить українські товари менш конкурентними на світових ринках. Інструменти торгового фінансування використовуються установами банків-ського сектору України (гарантії, документарні та резервні акредитиви та ін.) в основному для фінансування імпортних операцій. І, оскільки, значні фінансові ресурси зосереджені на Заході, в таких умовах фінансування зовнішньої торгівлі завжди буде означати для України переважання імпорту над експортом. Іншими словами, розвиваючи торговельне фінансування, українські банки сприяють збільшенню торговельного дефіциту. Вітчизняні фінансові установи не мають можливості запропонувати довгострокові кредити чи гарантії експортерам. Тому українські компанії частіше не можуть запропонувати конкурентні умови постачань за рубіж.