29–30 Вересень, 2014

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ТРЕНІНГ КОНЯ З ВРАХУВАННЯМ БІОЛОГІЇ ЙОГО ЗОРУ ТА СЛУХУ

    Ігор Гончаренко, Дмитро Вінничук (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Досвідчений тренер розробляє систему тренінгу коня на основі біології його зору і слуху. Ці надзвичайно важливі системи організму коня відрізняються від цих систем людини. Фізіологи вважають, що живі організми бачать з допомогою головного мозку, в якому зображення оцінюється за величиною, формою, швидкістю руху і т.п. Розміщення очей на площині голови у людини і коня – різне, що зумовлює бінокулярне і монокулярне бачення предмета. Кінь бачить об’єкт перед собою обома очима одночасно лише з певної відстані, а весь боковий простір, правий або лівий, бачить одним оком (зона монокулярного зору). Одне око коня охоплює простір, в середньому 190-195°, але поле зору бінокулярне – невелике і складає від 30° до 60-70° при певній формі голови коня. Безпосередньо від хвоста назад і прямо перед передніми копитами і приблизно вище 178° по вертикалі кінь нічого не бачить (рис. 1).

 • ВИДОВОЙ СОСТАВ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ ЧИНГИЗТАУ

    Нурзия Карипбаева, Василий Полевик, Раушан Жармухаметова, Гульмира Мукаева Ляззат Нагашбекова (Семей, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Горный массив Чингизтау относится к горно-степной зоне. Как горный массив, он образовался в палеозое, после чего длительное время находился в условиях континентального денудационного режима и был значительно сглажен и выровнен. В связи с этим Чингизтау постепенно превратился в низкогорный массив современного облика. Почвообразующими породами служат маломощные элювио-делювиальные щебнистые суглинки, подстилаемые плотными породами или щебнистымрухлянком. Почвенный покров представлен горными светло-каштановыми малоразвитыми почвами. Чингизтау характеризуется глубоким залеганием грунтовых вод, глубина скважины 16-18 метров. Единственная река- это Баканас, берущая начало на юго-западных склонах горного массива Чингизтау и достигающая 250 км в длину. Река преимущественно снегового и отчасти грунтового питания,она имеет разветвленную сеть притоков, однако большинство из них не имеет сети постоянного стока [1, c 153].

 • ВПЛИВ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНІ МУЗЕЙНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS НА ДЕЯКІ ТЕСТ-КУЛЬТУРИ МІКРООРГАНІЗМІВ ТА РОЗВИТОК НАСІННЯ РЕДИСУ

    Дмитро Кияниця, Христина Павлович, Лариса Степура, Павліна Зелена, Юлія Юмина, Вікторія Шепелевич, Людмила Гриценко, Наталія Яворська, Віталіна Святецька (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Завдяки здатності утворювати спори і високим адаптаційним властивостям аеробні спороутворювальні бактерії широко поширені в природі та відіграють важливу роль в різноманітних біологічних процесах [1]. З використанням цих бактерій в промисловості пов’язано виробництво цінних ферментів, пектинів, целюлози, антибіотиків, органічних кислот та інших сполук [2]. Відомо, що бактерії роду Bacillus володіють вираженою антимікробною властивістю, зумовленою продукуванням антибіотичних речовин. На даний момент відомо більш ніж 200 антибіотиків та бактерицинів, що утворюються цими мікроорганізмами [3].

 • ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОТЧУЖДЕНИЯ НАДЗЕМНОЙ МАССЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ФИТОМЕЛИОРАНТОВ НА ПОДГОРНОЙ РАВНИНЕ ХРЕБРА НУРАТАУ

    Жахонгир Насритдинов, Мавлюда Юлчиева, Эльвира Латыпова, Абдугаффор Жабборов (Ташкен, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Объектами исследования являлись изень (Kochia prostrata (L.) Schrad.), кейреук (Salsola oriantalis S.G.Gmel.) терескен (Ceratoides eversmanniana (Stschegl. Ex Losinsk)Botseh et Ikonn) и чогон (Halothamnus subaphyllus (c.A.Mey.) Botseh.) - основные фитомелиоранты, используемые для улучшения деградированных пустынных и полупустынных пастбищ. Исследование проводили на подгорной равнине хр. Нуратау с растениями двух – пятилетних вегетаций. Почва – светлый серозем, хрящевата – галечниково – легкосуглинистая с близким залеганием подстилающих крупных обломков материнских пород. Механический состав верхних горизонтов состоит из суглинка. С глубины 60 – 80 см появляется гипс. Среднемноголетние осадки составляют 214 мм., которые выпадают в основном в зимне-весенний период.

 • ЎСМА ЎСИМЛИГИНИ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

    Рахматулла Нуритдинов, Абдугаффор Жабборов, Эльвира Латыпова, Мавлюда Юлчиева (Ташкен, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Илмий ишнинг долзарблиги: Ўзбекистонда маълум бўлган айрим ўсимликлар ўзининг таркибида катта ахамиятга эга булган табий кимёвий брикмалар сақлагани сабабли турли сохаларда фойдаланиб келинмоқда. Шундай ўсимликлардан бири ўсма усимлиги бўлиб у ўзида тиогликозидлар, флавоноидлар, алкалоидлар, буёқ моддалар, уруғида мой, ер устки кисми ем хашак ва гуллари асал берувчи ўсимликдир. Ишнинг мақсади: Ўсма ўсимлигини Тошкент вилояти шароитида ўстириб, унинг био-морфологик хусусиятларини ўрганиш. Экиб ўстирилган ўсимликлар устида фенологик кузатишлар олиб бориш.

 • Современные социально-экономические, экологические условия, высокие учебные нагрузки, эмоциональные переживания предъявляют к организму учащихся высокие требования, что способствует ухудшению состояния здоровья, снижению работоспособности и адаптивныхвозможностей (Айзман Р.И., 1999; Сонькин В.Д, с соавт., 2000; Красильникова В.А., 2006; Мукатаева Ж.М., 2009; Даирбаева С.Ж., 2010) [1, с. 18]. Пубертатный период является одним из сенситивных этапов онтогенеза, во время которых воздействие на организм социальных факторов особенно велико (Аршавский И.А., 1975; Щедрина А.Г., 2003). Физическое развитие учащихся является важным показателем здоровья и работоспособности. Морфофункциоанльныесвойстваопределяютдлину и массу тела, его поверхность и форму, соотношение трех основных размеров тела (длина, масса, окружность грудной клетки). Все три составляющие физического развития и множество признаков, в них входящих, оцениваемые количественно и качественно, отражаютфазностьразвитияорганизма и на каждомэтапеонтогенезахарактеризуютегоморфофукнкциональнуюзрелость. [2, с. 40] Поэтому целью настоящей работы явилось изучение морфофункциональных особенностей подростков 13-15 лет, проживающих в городе Семей. Исследование проводилось в общеобразовательной школе № 26 г. Семей Восточно-Казахстанской области. Было обследовано 125 подростков: 65 мальчиков, 60 девочек.