30 Листопад, 2020

ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сучасний стан в Україні дає підстави стверджувати про те, що забезпечення основними засобами у сільськогосподарських підприємствах є вкрай низькими. Пов’язано це з низькою ефективністю виробництва та скороченням прибутків через диспаритет цін, а також гостру нестачу обігових коштів. Агро виробники не в змозі здійснювати своєчасне оновлення фізично та морально застарілої техніки, особливо іноземної. Тому покращення рівня забезпеченості аграрних підприємств сільськогосподарською технікою потребує відповідного залучення інвестиційними ресурсами. Саме це сприятиме створенню сучасної матеріально-технічної бази господарств, зростанню фінансово-економічних показників на селі та підвищенню продуктивності аграрного виробництва. Крім того, спрямування значних обсягів інвестицій в сільське господарство забезпечить прискорення розвитку науково-технічного прогресу, темпи якого за останні роки в агропромисловому комплексі загальмувалися. Значних інвестицій потребує, насамперед, відновлення і подальший розвиток машино-тракторного парку сільськогосподарських підприємств.

  • В умовах загострення світової продовольчої кризи земельні ресурси України виступають важливим фактором забезпечення продовольчої безпеки як нашої держави, так і світу в цілому. Україна володіє майже однією шостою світових запасів чорноземів, які в сучасних умовах цілком можуть розглядатись у якості такого ж активу для держави, як нафта та газ для країн близькосхідного регіону. Наявні в Україні сільськогосподарські угіддя є гарантією участі вітчизняної економіки у світових інтеграційних процесах, а сільське господарство, у світлі фінансової кризи, що охопила всі країни світу, є однією з небагатьох галузей економіки, здатних забезпечити нарощення експортного потенціалу та покращити стан платіжного балансу.

  • В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації працівників набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. Отже, сутність названих складових та об’єктивна закономірність розвитку мотивації персоналу в Україні спричинили актуальність теми дослідження.

  • Теоретичною та методологічною основою дослідження ефективності діяльності підприємств аграрної сфери є основні положення ринкової економіки, сукупність загальних правил і методів, обґрунтування процесу становлення нових підприємницьких структур і принципів у пізнанні об’єктивних економічних законів суспільного розвитку та праці вітчизняних і зарубіжних учених із проблем розвитку підприємництва на селі.

  • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

      Тетяна Коломієць, Ганна Зябченкова (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Трудові відносини між працівником та роботодавцем починаються з організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві. Кожне підприємство планує не тільки покрити витрати своєї діяльності, а й отримувати прибуток. Виплати працівникам є важливим об’єктом обліку, тому що ефективність та конкурентоспроможність підприємства великою мірою залежить від роботи його працівників. Для того, щоб робота працівників була ефективною та безперебійною, роботодавці забезпечують їх не тільки справним виробничим обладнанням та офісною технікою, а й гідною заробітною платою. Організація обліку розрахунків з оплати праці цікавить не тільки бухгалтера підприємства, роботодавця, державні органи, але і самого працівника, адже від цього напряму залежить рівень його доходів.