31 Серпень, 2018

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

    Аліна Бездетко, Олександр Журавель, Станіслав Рябенков, (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  З давніх часів людство розвивалося завдяки конкуренції в будь-якій галузі: економіці, політиці, побуті тощо. Незважаючи на різні трактування терміна, конкуренції всюди виступає як один і той-же вид діяльності, а саме у вигляді взаємозв'язків і боротьби між суб'єктами господарської діяльності, для створення найкращих цін на товари і послуги для підвищення попиту на запропоновані блага. Саме розвиток формування конкурентних переваг є запорукою розвитку і стійкого функціонування сільськогосподарських підприємств.

 • В умовах ринкової економіки важливою задачею підприємств та галузей є розробка та використання системи економічної безпеки. Економічна безпека підприємства – це стан найбільш ефективного використання ресурсів для ліквідації загроз та забезпечення стійкого функціонування підприємства в теперішній та майбутній час [1]. Діяльність кожного підприємства неможлива без виникнення ризикових ситуацій. Сутність економічного ризику полягає в тому, що суб’єкт, який виконує ту чи іншу операцію не знає її результатів, але уявляє собі ймовірність кожного з можливих наслідків.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ»

    Артем Ігнатєнков, Неоніла Крихтіна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Сучасні дослідники по-різному тлумачать лояльність у цілому і лояльність персоналу зокрема. Лояльний у словнику Даля [1] тлумачиться як «доступний», «милосердний», «людяний», «людинолюбний», «привітний», «благородний і правдивий», «доброзичливий». Енциклопедія Брокгауза [2] додає до попередньо сказаного законність, вірність обов’язку, принципові, а словник російської мови С. І. Ожегова і Н. Ю. Шведової [3] означує поняттям «лояльний» людину, яка тримається формально в межах законності, у межах доброзичливо-нейтрального ставлення до чогось, до когось. В енциклопедичних словниках це поняття пов’язується, як правило, з виконанням законів, розпоряджень і вимог органів влади і коректністю, відмовою від будь-яких неналежних і недоброзичливих дій. Походить слово із французької мови, де loyal означає «вірний».

 • Сучасна ринкова економіка характеризується високою волативністю цін на основні сільськогосподарські культури, що спонукає аграріїв знаходити напрями диверсифікації сільськогосподарської діяльності з максимальним використанням наявних ресурсів. Більшість підприємств сільського господарства України не здатні забезпечити фінансування операційної діяльності за рахунок лише власних коштів. Сезонна особливість сільськогосподарського виробництва і збуту приводить до тимчасового дефіциту грошових коштів, який можливо покрити за рахунок кредитів і позик або через використання поточного резервного фонду [2]. Основною умовою доцільності залучення кредитних ресурсів є перевищення норми рентабельності над відсотковою ставкою за користування кредитом.

 • В Україні кукурудза на зерно залишається лідером вітчизняного землеробства. Сільгоспвиробники різних розмірів та організаційно-правових форм вирощують культуру. Цьому сприяє постійний попит на неї на внутрішньому та світовому ринках, доступність сучасних технологій виробництва, що здатні забезпечити високу врожайність при незначних виробничих витратах [3]. Основні посіви кукурудзи на зерно в нашій країні розміщені в Степу й Лісостепу. Виробництво кукурудзи зосереджено в дев’яти центральних областях України, виробництво ж її в центральних областях вимагає зрошення посівів [2].

 • ЗМІСТ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    Світлана Староватова, Юлія Крихтіна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов'язана з транспортним забезпеченням, яке являється одною з важливих складових процесу організації доставки товарів від місця їх виготовлення до місця споживання. По суті воно ідентичне товарообігу, яке базується на концепції логістики. Разом з тим транспортне забезпечення доцільно розглядати як самостійний аспект системи товарообігу, що має свою специфіку.

 • Система управління підприємством повинна вдосконалюватись з врахуванням накопиченого світового досвіду, новітніх теоретичних й практичних досягнень у сфері менеджменту. В якості одного з ефективних напрямків удосконалення системи управління на мікрорівні, для вітчизняних підприємств, пропонується використання бюджетування, яке позитивно зарекомендувало себе в країнах з розвинутою ринковою економікою.