29–30 Листопад, 2016

ХXХІІ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

  • Two-thirds of children entering primary school in 2016 are likely to find themselves working in jobs that do not yet exist. This new environment of technological, demographic and socio-economic disruption is transforming industries and reducing the shelf life of workers’ skills, according to the World Economic Forum’s Future of Jobs report [1].

  • Поняття «шкільна медіація» включає в себе програму медіації однолітків, функціонування шкільних служб примирення, сімейних групових конференцій, медіаторство підлітків, відновні практики в ЗНЗ. Ситуація конфлікту в українській чи будь-якій іншій школі є звичним явищем, що у свою чергу викликає потребу в пошуку ефективних шляхів їх попередження. Формуючи певну систему врегулювання суперечок, вирішення непорозумінь між учасниками навчального процесу в умовах школи, спеціалістам варто звертати увагу на виховні можливості та впливи застосовуваного методу.

  • Сучасне суспільство ставить перед вищою школою завдання якісної підготовки студентів, які здатні адаптуватися до змінних умов сьогодення, готові самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці, а також креативно мислити. Швидкий темп життя особистості в умовах, коли час є цінним ресурсом, вимагає від неї вміти правильно розпоряджатися даним ресурсом. Адже від того, наскільки вміло студент організує свою діяльність залежить його подальше особисте зростання.

  • Одной из важнейших задач общеобразовательной школы является воспитание всесторонне развитых людей, образованных, с высокими нравственными идеями, эстетическими вкусами. В решении этой задачи огромную роль играет музыка, так как именно она дает возможность пережить высокие, благородные чувства.

  • Реформирование системы образования, которое продолжается у нас уже несколько лет, предполагает существенные изменения в практике учебно-воспитательного процесса. Современный специалист это не только широко образованный, но и умеющий самостоятельно совершенствовать свои знания человек. Практически, должна постоянко обновляться учебная парадигма, помогающая профессионалу постоянко оценивать и приумножать свои знания по мере необходимости.

  • Великий об’єм інформації, який постає перед сучасними людьми та швидкий темп життя вимагає від них вміння швидко приймати рішення, використовуючи при цьому пошукові методи та аналізуючи різні джерела. Враховуючи ці особливості, на відміну від традиційних форм та методик навчання у педагогічній практиці все частіше використовують інтерактивні методи.

  • Реформування загальної середньої освіти в Україні на даному етапі здійснюється шляхом створення єдиної освітньої освіти – інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в спеціально створених умовах загальноосвітнього закладу. Саме тому, актуальною проблемою є підготовка фахівця, котрий міг би виконувати квазіпрофесійну (соціально-педагогічну) діяльність в умовах інклюзивного освітнього простору. Зокрема формування у майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи методичної компетентності.