31 декабря, 2021

XLІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • The pandemic has a global impact on the economies of countries around the world continues to hold. He plunged the world economy into a very deep but compassionate short decline. Everyone suffered from him. I don’t think he spared anyone. This is the attitude towards fear, uncertainty and lockdowns. Many blame lockdowns for this deep decline calculates. But I don’t think that’s a fair assessment. Look at Sweden even if this state is not quarantined, its economy has still suffered severely. Basically, uncertainty and fear of infection are deterring consumers from going to normal places, and this is hurting the economy. The volume of production and services in many enterprises is declining sharply. Historically, this is three times worse than the 2008 global financial crisis in terms of annual GDP decline. It is not as bad as the Great Depression, which took place in the 1930s, when production fell for 3-4 years and the unemployment rate in the United States rose to 25 percent. This time, the figure is up 13 percent in the U.S. so far. Nevertheless, the current crisis is the worst crisis in the world since the 1930s. One of these areas is functional accounting.

  • Укрепление стабильности, развитие банковской и финансовой системы Республики Узбекистан при сохранении высоких темпов роста, обеспечение дальнейшего укрепления финансовой устойчивости коммерческих банков является сегодня одной из наиболее актуальных задач. Для решения этих вопросов необходима эффективная реализация задач, поставленных в «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», утвержденной Президентом Республики Узбекистана Ш. Мирзиёева 7 февраля 2017 г. ПФ-4947. По его словам, в целях дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности и поддержания высоких темпов экономического роста необходимо углубить и обеспечить реформирование банковской системы, повысить уровень капитализации и депозитной базы банков, укрепить их финансовую устойчивость и надежность, перспективные инвестиционные проекты и кредитование. малому бизнесу и частным предпринимателям. расширяться ».

  • Будь-який вид діяльності, а особливо управління повинно бути направлено на досягнення конкретних результатів. Головним завданням усіх рівнів управлінських ланок на туристичному підприємстві є розроблення дієвих засобів та приймів впливу на робітників, вибір найефективніших управлінських важелів та подальше запровадження їх у життя. Також дуже важливу роль відіграє і зовнішнє оточення та цільова аудиторія компанії – коло осіб, на яких орієнтована діяльність організації. Економічний клімат країни та стан конкурентного середовища мають прямий вплив на успіхи компанії.

  • Для того щоб задовольнити соціальні та економічні потреби країни, недостатньо ефективного функціонування різних галузей економіки, насамперед потрібно правильно використовувати в цій країні фінансовий ринок. Фінансовий ринок – це сукупність фінансових інститутів, якими перепливають кошти власників до позичальникам. Він ділиться ринку цінних паперів і ринок позичкових капіталів (кредитів).

  • Молоко - унікальний продовольчий продукт, який досі не синтезований у світі. Цінність молока полягає в тому, що до його складу входить понад 100 компонентів: жири, вуглеводи, вітаміни, ферменти, гормони, мінеральні речовини тощо. За складом з ним не може конкурувати жоден з харчових продуктів. У коров’ячому молоці міститься 12,5-13% сухих речовин, з них жиру – (3,8%), білку – (3,3%), молочного цукру, - (4,8%), макро- і мікроелементів – (1%). Основні компоненти молока майже повністю засвоюються організмом людини та не повторюються в жодному іншому продукті харчування.

  • Сучасні умови господарювання, вихід вітчизняних підприємств на світові ринки, нестабільність соціально-економічного та політичного становища України, впровадження міжнародних стандартів якості, боротьба за захоплення нових сегментів ринку, нові виклики, надиктовані бізнесу пандемією COVID-19, вимагають від компаній постійної активізації і оптимізації використання системи маркетингових комунікацій як основного засобу забезпечення конкурентних переваг в сфері збуту та ключового компоненту механізму управління підприємством, а також розробки стратегій та механізмів їх постійного удосконалення.

  • Корупція, як соціально-економічний феномен, існує багато тисячоліть. Її сутність, особливості функціонування досліджувалися і нині досліджуються багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими, серед яких в першу чергу слід назвати таких фахівців як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Хікс, Й. Шумпетер, Д. Робінсон, Ф. Хайєк, І. Ансоф, М. Портер, Г. Азоєв, А. Юданов, Р. Фатхуднінов, О. Гудзинський, В. Галушко, В. Геєць, М. Лукашевич, С. Кваша, О. Шпичак та інших. Проте різноманітність і неоднозначність підходів до розуміння конкуренції, її розвиток саме сьогодні, як економічної категорії, викликає потребу в більш глибокому аналізі та систематизації як окремих положень, так і феномену “конкуренція” в цілому.