31 декабря, 2021

XLІІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

 • МОТИВ І МОТИВАЦІЯ В ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗВО

    Наталія Богданова, Олена Лукач (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Глобальні зміни, які відбулися у світі через бурхливий розвиток сучасних технологій, вимагають від молодого покоління як відповідного рівня знань і вмінь, так і гарної фізичної підготовленості. Варто зазначити, що неухильне зростання навчального навантаження у закладах вищої освіти призводить до малорухомого способу життя, що негативно впливає на здоров’я студентів. Серед факторів, що сприяють зниженню рівня здоров’я, визнають значне зниження рухової активності, стресові ситуації, нераціональне харчування, відсутність режиму дня, згубні звички.

 • В даний час особливої популярності набули такі напрямки спорту як повітряна акробатика на полотнах та кільці. Ці напрямки, хоча і є досить новими, тим не менш, популярності їм надали саме циркові вистави та участь циркових артистів у популярних наразі ток-шоу, де кожний може проявити власні таланти. Повітряна акробатика на полотнах-різновид повітряної гімнастики, учасники якого виконують трюки на підв'язаних до стелі тканинних полотнах. Цей вид спорту у 90-х роках ХХ століття популяризував Цирк дю Солей, додавши до нього концепцію повітряних мистецтв як танцювальної форми та театральної виразності, а не суто гімнастичного мистецтва руху.

 • Активні суспільні перетворення, що відбуваються сьогодні, кардинально змінюють усталений спосіб життя. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальності людей, задоволення їхніх моральних, естетичних і творчих потреб, а також життєвої потреби у взаємномуcпілкуванні. Засвоєння фізичної культури, культури рухів, формування пріоритету здоров'я займає одне з провідних місць у системі найвищих цінностей людей різних соціальних і вікових груп. Ефективний спосіб збереження та вдосконалення їх здоров’я – це здоровий спосіб життя, який базується на культурних нормах, цінностях, формах і способах їх діяльності, сприяє фізичному, духовному, соціальному розвитку та зміцненню здоров’я.Тому питання розвитку фізичної культури і спорту, формування в здоровий спосіб життя різних груп населення потребує наукового обґрунтування та обговорення.

 • Сучасна дистанційна освіта стала викликом для освітньої спільноти, зокрема і для українських освітян. Форма проведення занять у дистанційному форматі охопила всі без виключення спеціальності та дисципліни. Особливе місце займає специфіка проведення занять з фізичної культури, адже в залежності від способу та методів проведення занять з фізичної культури можна чітко мати уяву та оцінку фізичних можливостей молодого студентського покоління. При цьому, варто зважати на переваги та недоліки дистанційної форми освіти.

 • На думку багатьох науковців [1,4,5,6] ефективно організоване силове тренування сприяє всебічному і гармонійному розвитку спортсмена. При формуванні і вдосконалені спеціальних фізичних та спортивних якостей це є особливо важливим. Силове тренування може виконувати різні завдання. Воно сприяє зміцненню здоров’я і досягненню високих спортивних результатів, підвищує функціональний стан нервово-м’язової системи, розкриває властивості психологічного характеру.

 • Пандемія коронавірусу та дистанційна освіта здійснила свій вагомий внесок не тільки у вітчизняну систему вищої освіти. З певним переліком проблем, зокрема і організаційного характеру, з тикнулися іноземні викладачі фізичного виховання у школах, колеждах, університетах. Вплив пандемії проявився не тільки у методологічній сфері, а й в практичній. Фактично, ситуація є дуже схожою на українську, хоча, потрібно зауважити на більшу гнучкість та варіативність саме у методології фізичного виховання закордоном.

 • РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

    Володимир Васецький (Дніпро, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Мета фізичної культури та спорту - всебічний розвиток фізичних та духовних здібностей людини в аспекті формування фізичної культури особистості – самореалізації людини у розвитку своїх духовних та фізичних здібностей у вигляді фізкультурно-спортивної діяльності, в якій фізичні вправи становлять її головний елемент.

 • Вовлечение студентов в спортивно-массовую работу в вузе является важной, но в то же время тяжелоразрешимой задачей. Безусловно, участие студентов в соревнованиях, спортивных мероприятиях способствует укреплению здоровья, повышению уровня физической подготовленности, формированию морально-волевых качеств, развитию дружественных отношений. Но, с другой стороны, участие в соревнованиях требует определенного уровня физической, технической и тактической подготовленности и отсутствие таковой зачастую является непреодолимой преградой для неподготовленных студентов, даже несмотря на их желание участвовать в соревнованиях. Также отсутствие необходимых умений и навыков может определять отсутствие интереса к виду спорта. Учитывая тот факт, что количество школьников занимающихся в ДЮСШ, спортивных клубах, школьных секциях с каждым годом становится все меньше (по различным причинам), то и поступающих в вузы студентов, имеющих даже минимальную спортивную подготовку, становится все меньше и меньше.