31 октября, 2021

XLI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • На сучасному етапі розвитку нашої держави кримінальне процесуальне законодавство в частині, що стосується провадження у кримінальних справах за участю неповнолітніх, у переважній більшості відповідає положенням, сформульованим в Конвенції ООН про права дитини 1989 р., в Пекінських правилах, у Зводі принципів захисту всіх осіб, що підлягають затриманню або позбавленню волі в якій би то не було формі, 1988 р.,в інших міжнародних актах. Але при цьому залишається і ряд питань, які недостатньо ефективно врегульовані законодавцем. Так, в КПК України не вирішене в повній питання про особливості застосування до неповнолітніх системи заходів безпеки в кримінальному провадженні. У зв’язку з цим представляє інтерес ознайомлення із застосуванням заходів безпеки в кримінальному провадженні зарубіжних країн, у тому числі в країнах ближнього зарубіжжя.

 • Існування гендерного насильства означає кризу громадського здоров’я, є перепоною для рівності, розвитку, безпеки і миру. Терміни «гендерне насильство», а також «насильство проти жінок» застосовуються до широкого спектру зловживань, що походять від гендерної нерівності і низького статусу жінок у суспільстві.

 • Шлюб – це першооснова сім’ї, а вона є первинним та основним осередком суспільства. Саме шлюб в людському суспільстві вважається єдино прийнятною, соціально схваленою та закріпленою законом формою. Правове регулювання сімейних відносин є основним завданням Сімейного кодексу України, здійснюється з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб, утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї, побудови сімейних відносин на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки.

 • На сьогодні сфера корупції і організованої злочинності стає конкурентом держави у здійсненні управління суспільством, а сучасні організаційні норми і соціальний ефект корупції створюють загрозу національній безпеці країни. За умов відсутності ефективної системи контролю на різних рівнях, втрати результативного державного керівництва багатогранними сферами матеріального і духовного виробництва саме за умов переходу до ринкових відносин, корупціязагрожує національному суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Вона суттєвим чином протистоїть конституційному ладу України, шляхом корумпування організована злочинність намагається «роздержавити» державні силові структури, проникнути у законодавчі і виконавчі органи влади завдяки лобізму, підкупу, шантажу та корупції, залучаючи до свого лона окремих політичних діячів, державних посадових осіб різних рівнів, підриває, таким чином, у широких верств населення довіру до керівників держави та уряду, їх політичного курсу, повагу до Конституції України як Основного Закону життєдіяльності держави, суспільства, людини.

 • Запорукою успішного розвитку та існування будь-якої держави є максимальне зниження рівня злочинності. На сучасному етапі становлення України нагальним є розроблення відповідних концепцій розвитку найрізноманітніших сфер діяльності суспільства, а також системне впровадження цих концепцій в життя. Істотним бар’єром, що заважає реалізації цих ідей – є злочинність, тому розроблення системи протидії злочинності всіх рівнів є вагомим. Розвиток суспільних відносин та вивчення людини як особистості, поняття та основні ознаки жертви кримінального правопорушення мають важливу роль у контексті запобігання та боротьби зі злочинністю, як одного з пріоритетів держаної політики у сфері захисту прав людини. Саме з метою дослідження даного явища був створений самостійний науковий напрям кримінології – віктимологія, завданням якого є вивчення кількісної та якісної характеристик жертв злочинів, закономірностей взаємодії жертв зі злочинцям з метою вдосконалення заходів запобігання злочинності.

 • Екологічні правопорушення, на жаль, все частіше спіткають кожного з нас в жорстоких умовах сьогодення. Щодня через засоби масової інформації, телебачення, інтернет - ресурси ми можемо стати очевидцем того навколишнє природне середовище страждає від злочинних посягань на нього, безпосередньо шляхом завдання йому екологічної шкоди.

 • ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

    Оксана Тарасенко (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Правосуддя стосовно дітей є досить актуальною проблемою, оскільки судова система виступає як карально-репресивна, тобто, така, яка виконуючи свою каральну функцію, гальмує виховну та запобіжну. Виправна колонія, на практиці, не виправляє особистість малолітнього правопорушника.

 • Удосконалення процесу та засад регулювання природоохоронної діяльності та її нормативне регулювання являє собою одну з головних цілей України в процесі інтеграції в світове економічне співтовариство. Світовий досвід відображає зацікавленість в розвитку механізму та виокремлення в окремих інститут такої категорії як «екологічне страхування». Існування великих ризиків екологічних катастроф та аварій сьогодні в Україні стає основою для запровадження такого інституту, за допомогою впровадження нормативного регулювання, завдяки досвіду світового співтовариства. Окремі аспекти екологічного страхування розглядались такими українськими науковцями як : Л. Решітником, В. Костецьким, О.А. Уніятовою, І.М. Синякевичем і відповідно їх досліджень вони також підтримують необхідність впровадження такої категорії в законодавство України.

 • ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ

    Олена Шевель (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Сьогодні в нашому суспільстві чи не головнішим для кожної людини є питання наявності житла. Питання житла є одним із самих нагальних: без нього неможливе ні сімейне життя, ні продуктивна праця, ні навчальна, ні творча діяльність. Тобто, житлові права є одними з найголовніших для сучасної людини. Розуміючи це, наша держава прагне створити ефективні механізми захисту цих прав.