31 марта, 2021

ХХХVІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • КАРБОКСИД-, АМИД- ЖӘНЕ АМИН-, АМИД- ФУНКЦИОНАЛДЫ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТЕРДІҢ ӘСЕРІНДЕ ТАБИҒИ ЛАЙЛЫ СУЛАРДЫ МӨЛДІРЛЕНДІРУ

      Гульсим Матниязова, Аманкайт Асанов, Марифат Давлетова, Сона Байрамедова, Қымбат Бердібекова, Айсулу Кулажанова (Тараз, Республика Казахстан)  |    Скачать статью |  Link

    Тығыздығы, сандық ара қатынасы, орналасуы мен заряды бойынша ерекшеленетін, макромолекуласында белсенді функционалды топтары бар химиялық реагенттер қатысында, әсіресе суда еритін полимерлердің әсерінде табиғи лайлы суларды мөлдірлендіру теориялық және практикалық көзқарас бойынша үлкен маңызға ие[1,б. 4; 2, б. 13].

  • СУДА ЕРИТІН ПОЛИФУНКЦИОНАЛДЫПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТЕРДІҢКЕЙБІР ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ

      Гульсим Матниязова, Аманкайт Асанов, Мехрибан Хожаниязова, Тохир Шерметов, Аяна Рәтбек (Тараз, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

    Қазіргі уақытта әртүрлі химиялық сипаттағы және реакциялық қабілеттілігін функционалды топтары бар полимерленетін мономерлер арқылы синтетикалық суда еритін полимерлерді алудың маңызы зор, оның көмегімен әртүрлі дисперсті жүйелердің құрылымдық күйін бақылауға болады [1,б. 29]. Зерттеудің мақсаты акрилонитрилді аллил спирті және акриламидтің негізінде алынған полиэлектролиттер ерітінділерінің кейбір физика-химиялық қасиеттеріне гидролиз уақытының әсерін зерттеу болып табылады [2,б. 46]. Аллил спиртінің тазартылған мономерлерін акрилнитрилмен (АН) сополимерлеу белгілі әдістерге сәйкес жүргізілді [3,б. 34].