28 февраля, 2018

50 Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Педагогическая практика студентов является одной из важнейших форм педагогической подготовки студентов в университете. Она неотделима от учебного процесса, так как студенты приобретают умения и навыки обучения иностранному языку и воспитания учеников в процессе обучения, учатся самостоятельно и творчески применять полученные в университете знания; во время педагогической практики они имеют возможность реального педагогической взаимодействия с учениками и усвоения школьной действительности с позиций педагога. К тому же, испытание детским коллективом - наиболее эффективный способ для студента, по нашему мнению, почувствовав специфику педагогической профессии и обнаружив уровень развития собственных педагогических способностей, умений (и, в частности, исследовательских), разработать программу их развития и определить для себя направления дальнейшего профессионального совершенствования.

 • У наш час не мало молодих людей, через відсутність в них необхідних чоловічих якостей, мають додаткові труднощі у службі в армії, вступаючи до шлюбу, вони виявляються нездатними виконувати елементарну чоловічу роботу та часто перекладають на жінку відповідальність за сім’ю та виховання дітей, що породжує сімейні конфлікти. У представниць жіночої статі не формуються такі якості, як терплячість, вміння створювати затишок та позитивний емоційний настрій у сім’ї, раціонально та вміло організувати домашнє господарство. Все це призводить до зростанню розірвань розлучень, зниженню народжуваності дітей, збільшується кількість шлюбів, які ще не розпалися, але вже є нестійкими.

 • Работа социального педагога в учреждениях общего среднего образования организуется в соответствии со ст. 96 Кодекса Республики Беларусь об образовании и постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 116 «Об утверждении Положения о социально-педагогической и психологической службе учреждения образования» (далее – Положение об СППС).

 • Проблеми освіти і виховання підростаючого покоління тісно пов’язані з соціально-економічним розвитком держави та її культурно-політичним становищем. Соціальне середовище, в якому перебувають учні загальноосвітньої школи потребує підняття його на вищу сходинку разом із підвищенням уваги до кожного учня. Це завдання знайшло відображення в Законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти України, концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

 • ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАМАНДЫҚТАРДЫ ОҚЫТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

    К.О. Курбиева, Ж.Б. Мажит, Г.А. Карыбаева (Алматы, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Біздің еліміздің қазіргі кездегі өндірістің дамуы, жан – жакты ғылым мен техниканың жетістігінің өсуімен сипатталады; техниканың барлық саласы - компьютермен жабдықталып, ғылыми – зерттеу жобасында әртүрлі ғылымдардың бірігуінің нәтижесі. Осыған байланысты, өндірістік, әлеуметтік – саясат, экономикалық қатынастардың өзгеруінен бәсекелес – мүмкіндікті мамандардың технологиялық бағытта жоғары білімді дайындықты өте қажет ететіндігі туындайды.

 • ПІДХОДИ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК СУТНІСТЬ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ

    Богдан Курчій, Наталія Ільченко (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Головними тенденціями у суспільстві та економіці стають вимоги до навчання, які можуть бути підсумовані як "вміння чи компетенції 21-го століття". Завданням вищої освіти сьогодні є підготовка фахівця, здатного навчитися генерувати, обробляти і сортувати складну інформацію; систематично і критично мислити; приймати рішення; зважувати різні форми теорій і доказів; давати відповіді на різноманітні питання; бути адаптованим та гнучким до нової інформації; бути творчим; ідентифікувати та вирішувати реальні проблеми життя.

 • Мультимедійні технології - один із перспективних напрямів розвитку навчального процесу. Вони поєднують у собі потужні освітні ресурси, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку ключових компетентностей сучасного студента. Мультимедійні технології використовується в різних сферах, таких як освіта, бізнес, наука і технології. Вони відкривають принципово нові методичні підходи до організації педагогічного процесу.

 • Головна мета педагогічної діяльності полягає в спрямуванні навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей кожного студента. Розв’язання цих проблем можливе лише на основі запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на розвиток творчих сил, здібностей та нахилів особистості. Для організації ефективної навчально-виховної роботи викладачеві треба звернутися до застосування інноваційної діяльності.

 • Людська освіта - це функція, яка повинна виконуватися самою природою людини і спільноти, присутніх у її житті. Навчальний процес із конкретними правилами в дії через реформи еволюційного руху змінює поведінку особи та суспільства, формуючи таким чином ієрархію цінностей у відповідності з існуючими вимогами та потребами часу. Поступово як людина, так і суспільство стають залежними один від одного в процесі змін, корелюють навчальні середовища та навчання, створюючи таким чином загальну систему діяльності. У результаті діяльності системи, визначеної ансамблем освітніх та соціальних явищ, встановлюються конкретні закони галузі, включаючи освіту, підготовку, освіту. Все, у свою чергу, є частиною педагогічної діяльності з діяльністю формування особистості. Під час підготовки та навчання людей в соціальному середовищі існують різні фактори, які роблять значний внесок у навчальний процес та всі освітні явища.

 • Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании русского языка является одним из важнейших аспектов совершенствования учебного процесса ,обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок интересными запоминающимся для учащихся. Урок 21 века... Сколько новых требований предъявляется учителю в связи с изменениями ,произошедшими в жизни общества и прежде всего в учебном процессе. Изменилась роль учителя , мы теперь для учащихся не единственный источник информации . Главное нам не отстать в своем развитии , идти в ногу со временем и с учениками. Как же быть в этой ситуации учителю, как увлечь учеников ? Следовательно, перед нами стоит задача: освоить ИТ. Сегодня на смену традиционным педагогическим технологиям обучения пришли инновационные технологии, связанные с использованием компьютера. Это так называемые Интернет-технологии, дистанционное обучение, мультимедийные, интерактивные технологии (использование он-лайн тестов и цифровых образовательных ресурсов). Задача школы - не только сообщение определенной суммы знаний обучающимся ,но развитие у них познавательных интересов ,творческого отношения к делу ,стремления к самостоятельному обогащению знаний и умений и применения их в своей практической деятельности.

 • У ХХІ ст., коли крок за кроком відбуваються постійні зміни, бурхливий розвиток сучасних новітніх технологій,дуже важливого значення набуває вміння особистості навчатися протягом всього свого життя. Такі нормативно-правові акти, як Закон України «Про освіту», Національна концепція нової української школи, типове положення про державний стандарт початкової освіти стверджують, що одним із завдань, яке стоїть перед новою українською школою — це реалізація наступності між усіма ланками освітнього процесу та випуск зі школи всебічно розвиненої, конкурентоспроможної, здатної до критичного осмислення, цілісної особистості, патріота з активною позицією, інноватора, який сприятиме прогресивним змінам навколишнього світу.

 • Для современного высшего образования характерно использование различного рода интеграционных технологий, целью которых, как правило, является интенсификация и оптимизация обучения и воспитания студентов. Это приводит к резкому сокращению числа часов (особенно аудиторных), отводимых на изучение, как отдельных разделов некоторых курсов, так и дисциплин в целом, в высших учебных заведениях. В частности, не находят достаточного отражения в учебных программах вопросы теоретической механики, как одного из разделов курса «Прикладная механика». Возникает необходимость совершенствования методики преподавания и пересмотра удельного веса тех частей курса, значение которых снизилось.