31 января, 2018

49 Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Бала өмірінің бесінші жылы естиярлық кезең деп аталады. Мұнда бала жылына 5-7 см өсіп, салмағы 1,5-2 кг артады. Естиярлар тобында баланың омыртқасы жақсы дамығанмен әлі нәзік, күш түсіретін жаттығулар берілмеуі керек. Бұлшық еттері біркелкі дамымайды. Қимыл аппаратының дамып жетілуі тұқымқуалаушылық пен сыртқы факторларға (тамақ, тұрмыс жағдайы, қозғалыс белсенділігі, т.б.) байланысты. Баланың көру, есту мүшелерін күту өте қажет, әйтпесе көздің қарашығы, қысымы, бұлшық еттері өзгеріске ұшырап алыстан немесе жақыннан көре алмау сияқты ақаулар пайда болады. Бұл кезде балаға шуда қатты әсер етеді.

  • Қазақстан Республикасы бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына жету үшін қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Соған орай білім мен ғылым жаңа заман талабына жаңа идеялармен жаңа талаптар қоюды міндеттейді. Елбасының жолдауында Жаңа әлемдегі-Жаңа Қазақстан атты жолдауында «Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» делінген. Білім беру жүйесі жаңа өркениетті қоғамға қажетті білімді, қабілетті, өз ойын еркін білдіретін, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген шәкірт тәрбиелеуге бағытталған[1, с. 23].

  • Актуальність дослідження. Педагогічний працівник XXI століття – це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. Отримання нових знань і навичок, практично корисних і застосовуваних у роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації і сприяє кар'єрному росту. Наслідком процесу інформатизації суспільства та освіти є поява дистанційного навчання, як найбільш перспективної, гуманістичної, інтегральної форми освіти, орієнтованої на індивідуалізацію навчання.

  • Постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями. На початку ХХІ століття в Україні триває період трансформації суспільного життя, що супроводжується радикальними перетвореннями у галузі освіти та соціально-педагогічній діяльності. Соціальний педагог – нова, затребувана життям, завданнями сучасного етапу суспільного розвитку і виховання підростаючого покоління професія, яка сьогодні ще знаходиться в стадії становлення, утвердження в ряду суміжних професій, апробації своїх можливостей. Однак уже зараз можна сказати з усією визначеністю, що об’єктом соціально-педагогічної діяльності є людина в системі її соціальних взаємозв’язків, а основним змістом – соціальне виховання, що розуміється як цілеспрямоване соціальне формування особистості, сприяння позитивної соціалізації індивідуума на всіх етапах його життєвого шляху, а також надання йому допомоги і підтримки у важких, проблемних ситуаціях.

  • Ересек топта балалардың коллективтік еңбегін ұйымдастыру үшін мол мүмкіндіктер пайда болады, бұлар: топ бөлмесін немесе участкесін жинау, бақшаны, гүльдерді өсіру, егін өнімін, ұрықтарын жинау, залды мерекеге арнап көркемдеу. Әдетте участкедегі коллективтік еңбек серуен кезінде, ал топ бөлмесінде - күннің екінші жартысында ұйымдастырылады.

  • Оқытушы программалар типтеріне сараптама жүргізу

      Алтай Шалтабаев, Ануар Байболатов (Талдыкорган, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

    Оқытушы бағдарлама – оқушының өзбетінше жұмысына арнап тағайындалған ерекше оқу құралы. Ол оқушылардың жұмысын жекелендіре отырып және өздерінің танымдық іс-әрекетін өздері басқаруына мүмкіндік бере отырып ең жоғарғы белсенділік танытуға мүмкіндік жасауы керек. Оқытушы программалар барлық оқу жүйесінің тек бір бөлігі болып табылады, сәйкесінше, өзіне тән ерекше функциясын орындай отырып және одан шығатын талаптарға жауап бере отырып барлық оқу материалымен ұштастуы керек. Программалар оқытушы деп аталады, себебі олады құру үйретуші сипатқа ие, яғни түсініктемесі, ережелері, тапсырманы орындау үлгілері және т.с.с. бар болуы керек.