31 января, 2018

49 Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Для оптимальной организации педагогического процесса в ясли-саду, необходимы знания основных тенденции в развитии психических процессов в дошкольном возрасте. Все психические процессы - это особые формы предметных действий. Исследования А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина позволили представить психическое раз­витие как процесс отделения ориентировочной части действия от самого действия и обогащения ориентировочной части действия.

  • «Дарындылық» ұғымына берiлетiн анықтамаларға сүйенсек, «дарындылық» деген адамның (баланың) оны өз қатарындағы адамға (балаға) қарағанда жоғары ақыл-ой қызметiмен ерекшелендiретiн қасиетi. Таланттылық арнайы iс-әрекетте жоғары нәтижеге жеткiзсе, дарындылық ақыл - ой қызметiнiң ең жоғарғы дәрежесiмен сипатталады. Әрбiр талантты балада дарындылық бар да, ал әрбiр дарынды бала талантты болмауы мүмкiн.Талантты, дарынды балаларды арнайы оқу орындарында оқытқанда ғана олар қоғамға пайдасын тигiзе алады.Оқыту барысында оқушылар шығармашылығын қалыптастыру және дамыту мәселесi шығармашылық процесстiң қандай кезеңдерден тұратындығын, яғни неден басталып, немен аяқталатынын бiлудi талап етедi.