30–31 августа, 2017

ХLI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • ТЕХНИКАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІ АУДАРУ ТӘСІЛДЕРІ

    Адина Доскенова (Астана, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Қарқынды ғылыми-техникалық прогресс адамзат өмірінің барлық салаларын қозғайды. Қазіргі заманғы ғылым саласын әр түрлі елдердің мамандары арасындағы ақпарат және жаңа идеялар алмасуынсыз елестету мүмкін емес. Барлық қызмет салаларындағы ғылыми-техникалық аудармаға деген сұраныс артып келеді және аудармашының жоғары біліктілікке ие болуын талап етеді.

 • Аударма ісінде аудармалық трансформациялардың түрлері мен амал-тәсілдерін оқып уйрену аса маңызды. Себебі кез-келген көркем шығарманы бір тілден екінші тілге, әсіресе құрылымы жағынан бір-біріне мүлде ұқсамайтын ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда қиындықтар туындап жататыны бәрімізге, соның ішінде аудармашыларға жақсы таныс. Сол себепті аудармалық трансформацияларды жан-жақты және толықтай қарастыру мен аударма барысында барабарлыққа қол жеткізу үшін оларды қолдану зерттеудің маңыздылығы болып табылады.

 • ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

    Светлана Носкова, Алла Саскевич (Горки, Республика Беларусь) |    Скачать статью |  Link

  В учебных программах для студентов второго уровня образования неязыковых вузов формирование навыков перевода рассматривается как одно из условий осуществления профессиональной коммуникации специалиста. Корректный перевод с иностранного языка на русский научно-технических текстов при обучении иностранному языку требует формирования у студента переводческой компетенции в силу определённой специфики английского языка.