27–28 февраля, 2015

XI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Актуальність дослідження. На початку XXIстоліття питання історичної та культурної спадщини окремих регіонів України набувають особливої актуальності, їх вивчення дає змогу детально дізнатися про історичні та географічні процеси які вплинули на заселення та розвиток Поділля. Важливу роль у цьому відіграють краєзнавчі та ландшафтознавчі осередки, школи та студії, розвиток та роль яких вивчені недостатньо. Виходячи з цього, необхідним є здійснення певних узагальнень та висновків, які могли б дати уявлення про розвиток та проблеми краєзнавства на Поділлі, адже друга половина XIX- п. XXстоліття визначається планомірністю, систематичністю та науковістю спрямування , тому з'ясування проблем розвитку краєзнавства в цей період є досить доцільним.

  • На території України найбільш рекреаційно привабливими регіонами традиційно є Карпатський регіон та Крим, а саме – узбережжя Чорного моря. До недавнього часу Південний берег Криму був одним із основних рекреаційних регіонів України. Але, у з’язку з політичною ситуацією, яка склалася у 2014 році, Крим поступово втрачає свою роль у туристичній сфері України. У Карпатському регіоні, натомість, серед областей виділяється Закарпатська область, яка має значні природні рекреаційні ресурси (геолого-орографічні, кліматичні, водні, бальнеологічні тощо), головним серед яких є гірська місцевість з її природно-кліматичними особливостями.