31 December, 2021

XLІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Вопросы национального воспитания студентов вуза средствами русского языка будут эффективными, если освоение содержания изучаемого предмета направлено на формирование эмоционально-ценностного отношения к нему и потребности в глубоком освоении ценностей национальной культуры .

 • Фольклорлық прозаның басқа жанрларына қарағанда аңыздың танымдық қызметі айқынырақ, ол елдің өткен тарихынан, өмірінен мағлұмат береді, яғни аңыз жұрттың білімін көбейтеді. Қазақ тарихында аты белгілі қайраткерлер мен ірі оқиғалардың аңызда айтылмайтыны жоққа тән. Сол себепті, жоғарыда келтірілген батыр туралы аңыздарды шын деп қабылдап, талай ғасыр ел сенген батыр ақиқатынан баз кеше алмаймыз. Батыр туралы аңыз бен ондағы батыр бейнесіне тоқталып өттік. Ендігі кезек, батыр туралы аңыздардағы фольклорлық дәстүрді анықтауда болсын. «Дәстүр» сөзі бәрімізге белгілі «сабақтастық» сөзімен тікелей байланысты. Дәстүрді кез келген жерден көре аламыз. Себебі, дәстүрді елемеуге болмайды, өйткені ол әдебиеттің тарихи дамуының сабақтастығының бұзылуына әкеп соқтырады. Фольклорлық дәстүрдің ерекшелігін аңғару үшін қазақ халық ауыз әдебиеті үлгілеріне жүгінеміз. Көбіне фолклорлық шығармаларда дәстүрге айналған сюжеттер болады. Мысалы, ертегілердегі сюжеттік қайталаулар, батырлық жырлардағы сюжеттер ұқсастығы және т.б.

 • Інтерес до вивчення польської мови в Україні невпинно зростає. Цьому сприяють зміцнення українсько-польської співпраці в різних галузях освіти, науки, культури та економіки. Близькість обох слов’янських мов також визначає популярність польської мови серед українців, однак така значна, на перший погляд, подібність двох мовних систем часто призводить змішування лексико-граматичних форм рідної мови та мови, що вивчається як іноземна. Таке явище у науковому світі диференціюється як інтерференція. До ґрунтовного і об’єктивного дослідження цієї наукової проблеми зверталися такі науковці як І.О. Бодуен де Куртене, О.Баранівська, Ю.О. Жлуктенко, О.О.Селіванова, А.М. Кравчук.

 • ОПОЗИЦІЙНІ КОНЦEПТИ GOOD ТА EVIL У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

    Наталія Борисова (Переяслав, Україна) |    Download article |  Link

  Об’єктивно людина ділить світ зважаючи на його ціннісні характеристики. Вагомою складовою ціннісних відносин у суспільстві вважають ціннісну орієнтацію особистості, а одним з важливих компонентів її змісту є моральні переконання і принципи поведінки цього індивіда. Тому, ціннісна орієнтація особистості є підставою для вирішення непростих питань, в тому числі питання вибору між добром і злом.

 • «Умение творить - это подарок природы, творческий процесс в увлечении художника - огромный секрет» [1.237]. Согласно этой особенности, выбор художника в качестве главного героя придает произведению особую особенность в выражении идейно-художественного замысла автора. Автор отличается непростым характером, духовной жизнью, разным пониманием мироздания.

 • Формування у майбутніх філологів корейськомовної лінгвосоціокультурної компетентності в говорінні потребує визначення теоретичних засад – підходів, принципів, методів та засобів навчання. Підхід до навчання іноземної мови, услід за Н. Голуб, визначаємо як загальну концептуальну позицію, що визначає системну організацію й самоорганізацію освітнього процесу, домінувальну ознаку, роль, статус та особливості взаємодії всіх компонентів його відповідно до конкретних навчальних і виховних цілей [1, с.5 ]. Підхід регулює основні компоненти методичної системи – цілово-результативний (підхід регламентує цілі та результати навчання), змістовий (визначає змістове наповнення дисципліни), операційний (регламентує методи, принципи, засоби навчання), контролювально-коригувальний (визначає об’єкти, методи, прийоми контролю).

 • ПОЕЗІЯ СТРІЛЕЦЬКОГО СЕРЦЯ

    Оксана Лемак (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  В історії України є багато трагічних сторінок. Одна з них – національно-визвольна боротьба Українських Січових Стрільців (1914-1922 рр.) УСС – національно-військове формування у складі австро-угорської армії. Структура Легіону УСС формувалася за австрійською моделлю протягом 1914 – 1916 років. Осередком добровольців спочатку був Львів, згодом – Стрий.

 • Русские пословицы и поговорки представляют собой богатство русского народа, в котором не только содержится вековая мудрость, но и в семантике накоплена культурная информация. Пословицы и поговорки русского языка проанализированы на основании тех же параметров, что и узбекские.

 • Some people are capable of producing sounds similar to a foreign language. The sounds spoken in this way give the impression of a real foreign speech due to the excellent ability of such people to imitate the articulation of another language. This clearly indicates the relationship between two abilities: imitation and foreign pronunciation. And by the way, in parallel, such people are also musically gifted. Students with a talent for music (especially if they play a musical instrument) recognize that learning a foreign language is not difficult for them, while not very successful students usually do not play musical instruments and it is more difficult for them to learn the language (and in most pronounced).

 • Методика преподавания русского языка как неродного опирается в своем развитии на базисную науку – педагогику, исследующую закономерности формирования личности в процессе образования. Положения педагогики служат исходными для решения важнейших вопросов построения системы обучения неродному языку: вопроса о целях обучения, содержании и процессе обучения, методах и организационных формах обучения. В свою очередь через методику преподавания русского языка как неродного конкретизируются и реализуются в практике общетеоретические положения дидактики. Так, ведущим компонентом системы обучения, оказывающим влияние на выбор содержания, форм, методов, средств обучения, является цель обучения – заранее планируемый результат деятельности.

 • ҐЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА ФЕМІНІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

    Валерій Панченко (Тернопіль, Україна)  |    Download article |  Link

  Фемінітиви – група морфологічних одиниць, маркованих граматичним жіночим родом, альтернативних або парних аналогічним одиницям чоловічого роду, що утворює здебільшого стилістично забарвлений прошарок словникового складу, сфера вжитку якого часто перебуває за межами літературного мовлення [7]. В українському мовознавстві фемінативами традиційно називають лексичну групу іменників спільного роду, що становлять шар експресивно-оцінної лексики.

 • Перманентний розвиток мови є найважливішою умовою для її існування, яка виражається у появі нових слів. Процес пізнання світу, поява нових понять, суспільні зміни, науковий та технічний прогрес відбуваються безперервно, що вимагає від мови забезпечення необхідною кількістю нових лексичних одиниць. Це зумовило появу такої галузі лексикології як неологія (наука про нові ЛО). Роботи француза А. Дармстера внесли значний вклад у теорію та практику неології. Також, успіхів досягли американські та англійські лінгвісти, які наполегливо розробляють лексикографічні аспекти неологізмів (укладання словників нових слів та додатків до тлумачних словників).

 • Адамзаттық тұрлау, рухани қайсарлық Әбіштің кез келген кейіпкерлерінің бойынан табылады десек, қателеспейміз. «Бір шоқ жиде» повесіндегі Тілеу зергер, күлте сақал қорықшы Күдері, жоқ іздеген қауға сақал албан шал қарапайым еңбек адамдары, саусағынан өнері, көкірегінен күй саулаған, жүзінен иманы төгілген, қолы ашық, тірі жанға қиянат жасамаған, адамдық, ар, адамгершілік тағылымымен есінде қалады.