31 May, 2021

ХХХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • An important legal institution of constitutional law as Ukraine is the constitutional order, which is usually understood as a state of relations (or order) that characterizes the state as constitutional, ensures the subordination of the state to law, promotes in public practice and legal awareness of fair, humane and legal man, civil society and the state or as established by constitutional law the relationship between man, people, society and the state, designed to ensure the recognition and protection of human and civil rights and freedoms, democracy, civil society and democracy.

 • Сучасний стан розвитку суспільства, науки, техніки, рівень виробничо-економічних відносин в сфері залізничного транспорту закономірно обумовлюють інтелектуалізацію галузевої злочинності. Економічні злочини – різновид злочинів, здійснюваних у процесі професійної діяльності в рамках і під прикриттям законної економічної діяльності з використанням легальних економічних інститутів (правил, форм, процедур). Відповідальність за економічні злочини регулюється Розділом VII Кримінальним Кодексом України (Злочини у сфері господарської діяльності)

 • Ситуація, яка протягом останніх років склалася із зайнятістю та працею молоді, без перебільшення є напруженою та має тенденцію до погіршення. Загострення соціально-економічних проблем, недосконалість правової і нормативної баз, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення і розвитку значно ускладнили процеси відновлення інтелектуального потенціалу, трудових ресурсів держави, негативно позначилися на матеріальному становищі молоді, їх здоров'ї, фізичному та духовному розвитку, призвели до зростання безробіття. Боротьба за виживання вітчизняних підприємств приводить до погіршення умов праці, в тому числі, і молоді. Тим часом можливості молодих людей і без того обмежені внаслідок їх доволі низької конкурентоздатності порівняно з іншими категоріями населення.

 • Характерною особливістю правової політики більшості розвинених держав світу в кінці XX початку XXI століття є збільшення уваги питанням охорони довкілля, що обумовлено появою нових загроз для виживання людської цивілізації в епоху глобалізації. Правовою формою усвідомлення значущості екологічних проблем є визнання і нормативне закріплення на міжнародному та внутрішньодержавному рівнях системи екологічних прав і обов'язків людини та громадянина. Охорона навколишнього середовища займає одну з верхніх рядків у рейтингу актуальних проблем не тільки країни, а й кожної людини. Розв'язання цієї проблеми тісно пов'язане з необхідністю врахування також екологічних інтересів людини, суспільства і держави при здійсненнях природокористування. Багатогранність і складність суспільних відносин в сфері охорони навколишнього природи обумовлюють необхідність їх врегулювання нормами не тільки моралі, а й великим спектром правових норм.

 • Актуальність теми цивільних правовідносин між фізичними і юридичними особами є важливою темою сьогодення. Суб'єктами цивільних правовідносин і відповідно носіями майнових та особистих немайнових прав та обов'язків можуть бути не лише індивіди — фізичні особи, а й різні колективні утворення: підприємства та організації, господарські товариства, виробничі та споживчі кооперативи та ін. Однак для того, щоб мати можливість вступати у цивільні правовідносини і бути їх суб'єктами, ці колективні' утворення наділяються за наявності певних ознак статусом юридичної особи. Внаслідок цього за юридичною особою і визнається можливість бути суб'єктом права. Слід зазначити, що юридична особа є самостійним суб'єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили, і хоч це колективне утворення і визнається суб'єктом правовідносин, однак як юридична особа воно може бути носієм лише таких прав та обов'язків, які не пов'язані з природними властивостями людей. Поняття та ознаки юридичної особи розкриваються в ст.23 Цивільній Кодекс України(далі ЦК): юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному суді або в третейському суді.

 • Позитивна оцінка державної влади, її сприйняття населенням, визнання за нею права управляти й згода громадян їй підпорядковуватись означає її легітимність [ 3, c. 115]. Для українського суспільства, яке здійснює перехід до демократичного устрою, легітимність є особливо важливою, оскільки демократія може здійснюватись лише за підтримки громадян. На сучасному етапі слід констатувати неефективність системи державного управління, інститути якого виявились найуразливішими до рецидивів старого радянського режиму, відродження тих суспільно-політичних явищ і тенденцій, які суперечать змістові демократичних перетворень, принципам верховенства права, дотримання прав людини і свободи слова, децентралізації влади, розвитку партійного плюралізму тощо.

 • Сімейні правовідносини, як відомо, є найбільш складною сферою колізійного регулювання. З одного боку, міжнародне сімейне право - це невід'ємна складова міжнародного приватного права в цілому, з усіма властивими їм принципами й підходами. З іншого, - об'єкт міжнародного сімейного права досить специфічний, тому що характерною рисою сімейних відносин є сильний зв'язок із соціальним і культурним контекстом, у якому вони мають місце, влучення їх під дію цілого кола соціальних регуляторів, таких як, наприклад, релігія, мораль і т.п. Це обумовлює особливу чутливість сімейних відносин до спроб їхнього регулювання на основі іноземного права.

 • ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

    Валерія Бугайова, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Транспорт є невід'ємною частиною суспільного життя. Згідно з тлумачним словником сучасної української мови, транспорт - це галузь, що обслуговує різні види й ділянки перевезень і має в розпорядженні всі види перевізних засобів. Але в кримінально-правовому розумінні транспорт - це не тільки перевезення когось або чогось, а й транспортування нафти та газу за допомогою трубопроводів. Тому розділ XI Особливої частини Кримінальний кодекс України (далі – КК України) передбачає захист безпечного переміщення на залізничному, водному, повітряному, автомобільному, міському електричному транспорті та магістральному трубопровідному транспорті. Категорія безпеки виступає як умова для нормальної реалізації наданих Конституцією України й гарантованих державою прав, свобод та обов'язків, що виникають у механізмі суспільних відносин у сфері руху й експлуатації транспорту. Порушення прав, свобод і обов'язків у цій сфері може призвести до загибелі людей, пошкодження або знищення транспорту й інших суспільно небезпечних наслідків.

 • COVID-19 ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

    Дмитро Чеховський, Альона Даниленко, Ліна Леонтьева (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Закони будь-якої країни це певні правила, по яким суспільство повинно жити. Ці правила можуть дозволяти займатися якоюсь діяльністю, а можуть забороняти, можуть карати, а можуть й захищати. Закон регулює різноманітні види відношень. Він повинен бути чітко сформованим та спроможнім передбачити біду задля захисту людей та недопущення соціальної катастрофи. Нажаль, несподівана світова пандемія COVID-19 показала, що наші робітники не дуже захищені у трудових відносинах. Це ми можемо спостерігати по зростаючій кількості безробітних людей та мітингах проти карантинних обмежень.