30 April, 2021

ХХХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНЫҢ УӘЖДЕМЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

    Альмира Абдукаримова, Рашид Закизянов (Тараз, Республика Казахстан) |    Download article |  Link

  Денсаулық сақтаудың негізгі факторы дене белсенділігі болып табылады,ол қызметке, қоғамның әл-ауқатына, мінез-құлықтың құндылықтық бағдарына әсер етеді. «Дене шынықтыру» оқу пәнінің міндеті - студенттерді адамның тіршілік әрекеті туралы, оның денсаулығы мен салауатты өмір салты туралы білімнің барлық аспектілерімен қамтамасыз ету, денсаулықты сақтау мен нығайтуды, тұлғаның психофизикалық қабілеті мен сапасын дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен біліктердің аспектілерін меңгеруге үйрету.

 • Дeнeтәрбиeсi - бұл Дүниe жүзiлiк қaуымдaстық мәдeниeтiнiң aжырaмaс бөлшeгiжәнeaдaмның жaн-жaқты дaмуының мiндeттi элeмeнтi бoлып тaбылaтын сaлa. Дeнe тәрбиeсiaдaмның тeк дeнe шынықтырумeн ғaнaeмeсoның жeкe қaсиeттeрiнe, сoнымeн қaтaр әлeумeттeну прoцeсiнe жәнeoның қoғaммeн қaрым-қaтынaсынa дaтiкeлeй қaтысaды.

 • М'ЯЗОВА СИЛА ТА ЇЇ РОЗВИТОК

    Юрий Бочков (Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

  Розвиваючи силову витривалість, слід пам'ятати, що вона тісно пов'язана з розвитком як максимальної сили, так і витривалості. Науково обґрунтованим методом розвитку силової витривалості в першу чергу є інтервальний метод. Він характеризується систематичною зміною навантаження і відпочинку. Періоди відпочинку повинні бути дуже незначні, щоб за відведений час не можна було повністю відновити працездатність. Це означає, що одне навантаження повинно слідувати за іншим, в результаті чого постійно зменшуються енергетичні запаси і накопичується втома. Втома м'язів, досягнута за допомогою інтервального навантаження, може бути набагато сильнішою і повнішою, ніж при одноразовому тривалої інтенсивної навантаженні. Розрізняють екстенсивний та інтенсивний інтервальні методи.

 • У 1920-у році америкaнський тренер Джозеф Пилатес розробив ефективний комплекс вправ спецiально для травмованих спортсменів і танцюристів, щоб вони могли відновити роботу і повернути колишній фізичний стан. З того часу і з'явився напрям пілатеса, який став дуже популярним за остaнні 15 років.

 • ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛУЧНИЦТВА

    Олександр Карначов (Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

  Стрільба з лука (лучництво) — мистецтво та спорт, що полягає у вмінні стріляти з лука у ціль стрілами. Мистецтво стріляти з лука виникло в епоху пізнього палеоліту або раннього мезоліту. Найстарші знахідки, пов'язані зі стрільбою з лука, датуються восьмим-дев'ятим століттям до нашої ери. Історично стрільба з лука використовувалася для полювання і бойових дій. Лук використовувався з такою метою практично всюди. Єдиним регіоном, де мистецтво стріляти з лука не було відомо аж до XIX століття, є Австралія і Океанія. У великих бойових діях лук останній раз використовувався на початку XIX століття.

 • Життя доводить, що освіта і здоров’я нерозривно взаємозв’язані. Сьогодні завданням сучасного фахового коледжу є виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність за свою діяльність. Визначено десять ключових компетентностей, де особливе місце займає компетентність здоров’язбереження. Це пояснюється, насамперед, тим, що стан здоров’я є показником духовного, соціально-економічного й людинобіологічного добробуту населення, рівня цивілізованості країни [2; С.4]. Тому гуманізація освіти вимагає якісно нового підходу до потреб людини, формування стійких мотивацій до здорового способу життя, позитивної соціальної поведінки. Одним із пріоритетних напрямів діяльності КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І.С.Нечуя-Левицького», де 2013 року відкрита спеціальність Середня освіта (Фізична культура), є збереження і зміцнення здоров’я здобувачів освіти. Більше ста молодих спеціалістів впроваджують здоров’я збережувальні технології по всій Україні. Наша система підготовки викладача до створення здоров’я збережувального коледжного середовища утворена трьома взаємопов’язаними компонентами: цільовим, процесуально-змістовим та діагностичним.

 • Постановка проблеми. У сучасних умовах стрімких змін українського суспільства актуалізується проблема удосконалення змісту занять з фізичного виховання здобувачів освіти. Необхідність дослідження проблеми початкового навчання плаванню в умовах водобоязні зумовлене поступовим зниженням у студентської молоді інтересу до фізичного виховання, що веде до неповноцінного фізичного розвитку й формування студентів як особистостей. Вивчення літератури з теорії та методики фізичного виховання [1 с. 22; 2 с. 695; 5 с. 98; 6 с. 20] засвідчує, що сучасна система фізичного виховання студентів має бути оздоровчою за сутністю та змістом. Також, на основі вивчення досвіду роботи сучасних закладах освіти помітно, що навчання у здобувачів освіти пов’язане з високим рівнем емоційного та інтелектуального навантаження, що також супроводжується недостатнім фізичним навантаженням тощо.

 • Постанова проблеми. Перебуваючи на карантині, студенти та й дорослі змінюють звичний спосіб життя. У тому числі, зменшують рухову активність. Це, у свою чергу, впливає на настрій та загальний стан організму, може призвести до зниження імунітету та загострення хронічних або ін. захворювань. В аспекті суттєвого погіршення психофізичної готовності студентської молоді питання збереження її здоров’я неможливо розглядати поза контекстом фізичного виховання. В умовах упровадження карантинних заходів, коли весь час студенти вимушені витрачати лише на розумову активність, це набуває надзвичайної актуальності.

 • МОРАЛЬДЫҚ ҚАСИЕТТЕРДІ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЯҚ ДАЙЫНДЫҚ

    Серикхан Науатов, Аскарбек Мазболдиев, Мадихан Абдикулов (Тараз, Казахстан) |    Download article |  Link

  Тәрбие жұмысы спортшылырдың барлығымен бірдей жүргізілуі тиіс. Спортқа жаңадан келген спортшыдан бастап спорт шеберіне дейін және де әлем рекордшысы болса да. Спортта әсіресе жоғары жетістіктер деңгейінде бірқатар күрделі тәрбие мәселелерін қояды. Спорттағы жетістіктерге дарындылық, жақсы дайындық арқылы жоғары нәтижелерге әкелуі мүмкін емес. Сондай ақ әлемдік спорт шебері дене бітімі жағынан ғана емес, рухани жағынан да дамыған адамдарға қол жетімді. Моральдық қасиеттерді тәрбиелеу-жастармен жұмыс жүргізетін барлық ұйымдардың маңызды міндеті.

 • Наразі в світі є велика проблема протидії вживання допінгу спортсменами. Допінгом є речовини, зокрема фармакологічні, що при введенні в організм сприяють активізації його роботи і росту, стимуляції фізичної і нервової діяльності тощо. Спортсмен, який виживає допінг, порушує принципи спортивної доброчесності та справедливої гри.

 • ВПЛИВ СПОРТУ НА ЖИТТЯ СТУДЕНТА

    Басараб К. Г. (Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

  Aнотaція. Проаналізовано особливості фізичної культури як основного чинника стaновлення студентa, її вплив нa формувaння професійних якостей, серед яких вмотивованість, витривaлість, терпіння тa дисциплінованість майбутніх фaхівців. Було встановлено послідовну залежність між заняттями спортом тa успішністю студента. Розглянуто вплив шкідливого способу життя на навчальну діяльність.

 • Інноваційні технології – це так зване, відносно нове поняття для сфери освіти, включаючи фізичне виховання. В останні 10-12 років у зв'язку із зміною соціально-економічних умов, в країні інтелектуалізацією багатьох видів діяльності людини, розвитком наукових досліджень в області освіти, різко зросла актуальність пошуку нових, ефективніших форм, засобів, методів і технологій вчення і виховання. Вживання сучасних інноваційних технологій, зміна змістовній суті фізичного вдосконалення учнів засновані на використанні комплексної інформації, що дозволяє враховувати вікові відмінності школярів і їх індивідуальні особливості.

 • На сьогоднішній день процес модернізації освіти, виховання та розвитку,спрямований для забезпечення умов якісного здобуття знань, формування «правильного майбутнього покоління», спроможного до толерантного сприйняття цього світу, здатності навчатися протягом життя, створювати, розвивати, а головне помічати цінності громадянського суспільства. Разом із тим, варто враховувати існуючу тенденцію погіршення стану здоров’я, розповсюдження нервово-психічних та фізичних порушень, існування соціально-психологічної проблеми серед дітей, підлітків та молоді. Перед закладами освіти постає важливе завдання: організувати освітній процес на засадах здоров’язбереження, розвитку професіоналізму педагогів щодо формування основ здорового способу життя, культури здоров’я, звички систематичних занять спортом здобувачів освіти.

 • ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

    А.Ш. Тохтыев, И.Н.Пушкарь, А.Т.Сеңгірбай (Тараз, Казахстан) |    Download article |  Link

  Здоровый образ жизни будущего и нынешнего поколения – является одной из самых актуальных проблем в современном мире. Каждая страна надеется, что последующее поколения будет здоровым, работоспособным, вставать на защиту своей Родины, вести здоровый образ жизни. Поэтому главное внимание должно быть направлено именно на тот возраст, когда человек только начинает делать выбор между тем, что ему более интересно и те, что наиболее доступно, а это значит, что занятия физической культурой и спортом следует сделать доступными и интересными каждому. Отсутствие необходимого физического воспитания молодого поколения неумолимо приводит к высокому уровню заболеваемости, низкому уровню рождаемости и высокой вероятности преждевременной смерти.

 • Кіріспе Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері әртүрлі бағыттағы саяси-әлеуметтік, экономикалық реформалар жүргізілуде. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен, елімізде спортқа ерекше көңіл бөлініп, спортты мемлекеттік маңызы бар бағыттар деңгейіне көтеріп, назар аударылып келеді.Сондықтан Қазақстан спортының қазіргідей дәрежеге жетуі, ол тікелей спорт саласына деген мемлекетіміздің ерекше бағыт ұстанып келе жатқандығының нақты нышаны. Спорт әлеуметтік құбылыс сияқты және адам әрекетінің ерекше түрі ретінде көптеген ғылымдардың зерттеу обьектісі болып табылады. Олардың барлығы, спорттық әрекетті өзінің спецификалық міндеттерге, өзінің методологиясы позициясынан зерттейді. Адам әрекетінің, сонымен қатар, спорттың кез келген міндетке психологиялық компоненті тән, психика жұмысын эффективті ететін технология.

 • Щoб зупинити пoширення кoрoнавірусу, експерти закликають рідше вихoдити на свіже пoвітря і уникати місця масoвoгo скупчення людей. У числі місць де мoжна зустріти масoве скупчення людей вхoдять наші улюблені фітнес-зали, басейни, скеледрoми, центри йoги, футбoльні та баскетбoльні майданчики і так далі. У деяких містах все закритo, спoртoм вже не пoзайматися, а кoли відкриється, невідoмo.