31 March, 2020

ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Нові економічні та соціальні реалії в суспільстві вимагають від вчителя опановувати новими організаційними формами, що дозволяють вести навчання на відстані. Такою формою є дистанційне навчання. І тому одними з головних завдань, що стоять зараз перед системою післядипломної освіти є: по-перше, перевести на дистанційне навчання вчителів тих курсів, що проходили їх в очній або очно-дистанційної формі і, по-друге, навчити вчителів користуватися певними програмними засобами для організації дистанційного навчання з учнями.

 • Освіта в країні є важливим стратегічним ресурсом для соціально-економічного розвитку, яка повинна орієнтуватися на якісну підготовку молодого фахівців відповідно до змін, що відбуваються на ринку праці та гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в світі. Якісний рівень освіти є необхідною умовою для забезпечення економічного зростання держави, розв'язання соціальних проблем суспільства та розвитку особистості. Тому підготовка молодого вчителя в сучасному інформаційному суспільстві є важливим педагогічним питання, і одним з елементів цієї підготовки є використання компетентнісного підходу, який спрямований на підвищення освіченості студентів не за рахунок накопичення знань, що швидко змінюються, а саме здатністю використовувати набуті знання у сучасних реаліях як професійного, так і особистого життя.

 • Постановка проблеми. Вивчення та аналіз наукового доробку з професійної підготовки бакалаврів в Україні за останнє десятиліття показав, що праць, присвячених пошуку розв’язання цієї проблеми в Україні, досить багато. Проте науковий інтерес для нас становили дослідження, в яких висвітлюються проблеми формування й розвитку професійної та управлінської компетентності у майбутніх фахівців в сучасних умовах.

 • На даний час Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). В країні постійно зростає та поновлюється парк комп’ютерної техніки, сучасних систем та засобів телекомунікації, зв’язку. Отже, вітчизняний ринок ІКТ перебуває у стані активного становлення і має сприйматися як фундамент розвитку інформаційного суспільства в Україні.

 • Розвиток сучасного суспільства, швидкий прогрес в техніці і науці, інтеграційні процеси, що відбуваються в країні, зміна рівня життя, вимагають від учителів прогресивних, нових методів навчання, а від школи підготовку учнів до життя в сучасному техногенному суспільстві. У цих умовах актуальності набуває питання розвитку творчого потенціалу дітей, їх самостійності, прагнення до реалізації власних талантів, розкриття вмінь і, як результату, стремління до подальшого навчання та розвитку.

 • Як часто ми замислюємося над поняттям «волонтер»? Волонтер - це доброволець. Людина, яка безкорисливо робить різну корисну дію. Людина, яка має звичку піклуватися про ближніх людей, допомагаючи їм абсолютно добровільно і без будь-якої вигоди (користі). А нагорода за це – подяка і вдячність людей, яким надана суттєва допомога. Крім цього, волонтери отримують корисні знання, нові знайомства, спілкування з людьми різних доль.

 • Останнім часом з’явилася нова технологія самостійної роботи студентів – дистанційне навчання. Поява дистанційної освіти не випадкова – це закономірний етап розвитку й адаптації освіти до сучасних умов інформаційного суспільства. Виконати соціальне замовлення суспільства через збільшення фінансування освіти, збільшення кількості навчальних закладів й інших традиційних способів не в змозі навіть розвинені країни. У всьому світі дистанційна освіта займає свою соціально-значущу нішу.

 • Перед сучасною вищою школою постає гостра проблема перегляду підходів до організації професійної підготовки майбутніх фахівців у відповідності до зростаючих вимог суспільства. Особливо це стосується спеціальності видавництво та поліграфія, адже видавничо-поліграфічна сфера в останні десятиліття перетворилася у високотехнологічну інформаційну галузь виробництва. Одним із шляхів вирішення проблеми є активне використання сучасних інформаційних, зокрема, мультимедійних технологій.

 • Стратегія модернізації національної освіти і науки, реалізація Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті визначає основні вимоги до підготовки кваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, у яких розвинені компетенції самостійного одержання інформації, її аналізу і критичного мислення. Специфіка сучасного підходу до організації навчального процесу зорієнтована на формування в майбутнього педагога вмінь самостійно одержувати нові знання, готовність застосовувати їх для розв’язання нагальних проблем у процесі постійної самоосвіти, особистісного і професійного самовдосконалення.

 • Реформування системи освіти в сьогоднішніх реаліях є неможливим без реформування управління навчальним закладом, без формування організаційної культури яка впливає як на управлінські так і на освітні процеси закладу освіти. Одним з основних факторів формування і розвитку організаційної культури навчального закладу всіх рівнів акредитації було в минулі роки масове прагнення населення до отримання вищої освіти, своєрідна масовізація вищої освіти, яка є проблемою не тільки в Україні, а й світовою тенденцією.

 • Висота голосу людини залежить від кількості коливань голосових складок, а загальний звуковисотний діапазон у нормі охоплює від 60 до 1300 Гц (від до великої до мі третьої октави) і лише у поодиноких співаків (Е. Зак, Є. Мірошниченко, М. Робен) сягає 2330 Гц. Цей загальний діапазон, охоплюючи понад чотири октави, розподілений між голосами різних типів, які мають більш вузькі діапазони, як правило, в межах двох октав. З акустичного погляду, октава – це такий відрізок частот, який дорівнює подвоєнню частоти звукових коливань саме вдвічі. Так, якщо звук до малої октави має 131 Гц, то до першої октави становитиме 262 Гц, звук до другої октави – 524 Гц і т.д. Октава, як одиниця вимірювання діапазону, є зручною не тільки для обчислення, а й для сприймання: для слуху цей інтервал є досить простим, а звуки, що утворюють його ступені, близькими та подібними за звучанням. Ця подібність відбивається у назвах ступенів звукоряду – кожна нова октава дублює назви інших.

 • Навчання людей з обмеженими можливостями здоров’я – це один з напрямків реформи в сфері освіти. Дане перетворення пов’язане з тим, що в останні десятиліття сформувалися стійкі негативні тенденції в стані здоров’я дітей всіх вікових груп. Збільшилася частота важких форм патології, що, певною мірою, сприяло зростанню числа дітей-інвалідів. Пріоритетним напрямом в навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я (ОВЗ) є впровадження інклюзивної освіти.

 • Процес навчання має гармонійно поєднувати розвиток уподобань та інтересів майбутнього працівника з тенденціями розвитку сучасної економіки та формувати у нього здатність ефективно використовувати знання й уміння, особистісні якості для забезпечення необхідного результату на конкретному робочому місці.

 • Балльно-рейтинговая система как компонент педагогической технологии

    Валентина Шолох, Валентина Свиридова, (Гомель, Беларусь)  |    Download article |  Link

  Современным уровнем инноваций в образовательной сфере предполагается использование педагогических технологий. В соответствии с определением ЮНЕСКО педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.

 • Завдання формування готовності майбутніх менеджерів туризму до інвестиційної діяльності передбачає розв’язання питання щодо вибору методів навчання. Як стверджує Л. Вовк, методи навчання — це упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань.