31 March, 2020

ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

    Аліна Будакова, Надія Кабиш (Ніжин, село Бубнівська Слобідка, Україна) |    Download article |  Link

  Екологічне виховання - систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. Екологічна проблема виростає в проблему перетворення стихійного впливу людей на природу, в свідомо, цілеспрямовано, планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така взаємодія може бути здійснена при наявності в кожній людині достатнього рівня екологічної культури, екологічної свідомості, формування яких починається з раннього дитинства і продовжується все життя. Проблеми природокористування постають сьогодні перед громадськими діячами, письменниками, економістами, істориками, педагогами та ін. Власне, стає зрозумілим, що сфера природокористування повинна служити об'єктом пильної уваги кожної людини. Лише за такої умови можна вивільнити раціональні, гуманістичні принципи, які сприяють розв'язку екологічних проблем.

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

    Олександр Буланий, Роман Савчанчик (с.Пії, м.Зарічне, Україна) |    Download article |  Link

  Постановка проблеми. На сьoгoднiшнiй день мoлoде пoкoлiння вступає в епoху не лише бурхливoгo рoзвитку науки i технiки, а й негативних наслiдкiв наукoвo-технiчнoї ревoлюцiї, демoграфiчнoгo вибуху та пoлiтичних вiйн. Перед людствoм пoстає прoблема вибoру: як зайняти гiдне мiсце у сoцiумi i забезпечити вищий рiвень життя? В усiх рoзвинених країнах свiту екoлoгiчна культура стає невiд’ємнoю складoвoю функцioнальнoї грамoтнoстi населення. Сучаснi тенденцiї екoлoгiчнoгo вихoвання пoв’язуються з рoзумiнням прирoди не лише як суспiльнoї, але й oсoбистiснoї цiннoстi та, вiдпoвiднo, фoрмуванням вiдпoвiдальнoгo ставлення дo її oб’єктiв. Екoлoгiчна прoблема вирoстає в прoблему перетвoрення стихiйнoгo впливу людей на прирoду, в свiдoмo, цiлеспрямoванo, планoмiрнo рoзвиваючу взаємoдiю з нею. Така взаємoдiя мoже бути здiйснена при наявнoстi в кoжнiй людинi дoстатньoгo рiвня екoлoгiчнoї культури та екoлoгiчнoї свiдoмoстi, фoрмування яких пoчинається з ранньoгo дитинства i прoдoвжується все життя. Актуальним у цьoму зв’язку є вихoвання екoлoгiчнoї вiдпoвiдальнoстi мoлoдi, oскiльки в цьoму вiцi вiдбувається фoрмування вiднoснo усталенoї системи цiннoстей, яка визначатиме сенс пoдальшoгo життя та майбутньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi.

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛГІЧНОГО ВИХОВАННЯ У МОЛОДІ

    Тетяна Геєць, Варвара Карпенко (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Людський вплив на природне середовище з кожним роком стає все більш відчутним і в багатьох випадках його дія перебільшує значення природних змін. Безліч локальних антропогенних дій різної інтенсивності, впливаючи на кругообігові природні процеси, призводять до глобальних змін на планеті. Разом з тим досвід багатьох країн (Канади, Японії, Швеції та інших) свідчить про можливість покращити стан навколишнього середовища в окремому регіоні, що також позитивно впливає і на глобальні процеси.

 • В настоящее время одной из важнейших проблем как Республики Беларусь, так и всего мира является такая экологическая проблема как загрязнение экосистем поверхностных водоемов. Происходит это, в основном, из-за антропогенного влияния.

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

    Марія Марченко, Юлія Косян ( Київ, Україна ) |    Download article |  Link

  Екологічна культура складає основу гармонійного спілкування людини із природою. Спілкування із природою передбачає розуміння її тонкостей, а точніше пізнання особливостей поводження окремих видів тваринного і рослинного світу, які постійно є в контакті із людиною. Необхідне розуміння природи людиною, вміти читати книгу природи.

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

    Ульяна Обуховська, Анастасія Тур (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  В умовах сьогодення проблеми екології і екологічного виховання дітей та молоді відзначаються особливою актуальністю. Вони, зокрема, мають антропогенний характер. Людина була і залишається невід'ємною частиною природи, тому її життєдіяльність цілком залежить від благополуччя природного середовища, гармонійні стосунки людини і природи є запорукою здоров’я людської цивілізації. Але XXІ століття характеризується різким порушенням рівноваги природного середовища, що зумовлюється стрімкою науковою діяльністю, нераціональним природокористуванням, забрудненням середовища, розширенням міст, порушенням норм використання природних ресурсів, не усвідомленням важливості екологічних проблем, відсутністю контролю з боку відповідних державних органів за дотриманням норм природокористування тощо.

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

    Ольга Приймачук, Тетяна Щочка (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Основою нашого людства - є молодь. Молодь формує суспільну думку та ставлення до тих чи інших речей. Тому надзвичайно важливо на сьогоднішній день проводити виховні заходи для молодих людей, для їхньої обізнаності та розвитку. Сьогодні як ніколи перед людством стоїть питання про необхідність зміни свого ставлення до природи і забезпечення відповідного виховання і освіти нового покоління.

 • На замовлення Координатора проектів ОБСЭ в Україні в рамках проектів «Допомога Міністерству екології та природних ресурсів України у вдосконалення механізмів моніторингу довкілля» були проведенні дослідження ТОВ «Інститут довкілля» Словаччина в 2018 році. Мета досліджень була спрямована на проведення моніторингу вод в басейні річки Сіверський Дінець, відповідно до водного законодавства та з урахуванням екологічних наслідків конфлікту на сході України.

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

    Павло Руденок, Анна Когут (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Однією з найактуальніших проблем сучасності є взаємодія людини з природою. Важливим аспектом у вирішенні проблеми збереження природних ресурсів є освіта людей в області навколишнього середовища, екологічне виховання всього населення, а особливо підростаючого покоління. Екологічна проблема виростає в проблему перетворення стихійного впливу людей на природу, в свідомо, цілеспрямовано, планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така взаємодія може бути здійснена при наявності в кожній людині достатнього рівня екологічної культури, екологічної свідомості, формування яких починається з раннього дитинства і продовжується все життя.

 • ЗНАЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД

    Анна Самохвалова, Наталія Онищенко (Харків, Україна)  |    Download article |  Link

  В наш час вода як життєво важливий природний ресурс стає все більш недостатньою у великій кількості. Її якість стає непередбачуваною для забезпечення в багатьох місцях світу. Щороку велика кількість людей вмирає в країнах, що розвиваються, в результаті неправильного водопостачання та використання забрудненої води. Будь-яке інтенсивне використання вод, які протікають, може привести до невідворотних наслідків, можуть бути змінені фактори, що визначають місцезнаходження біотопів такі як: швидкість течії, змочений периметр, донні та берегові відклади (при застосуванні під час будівництва чужорідного матеріалу), умови освітлення, пропускна здатність тощо. Тому існує нагальна необхідність правильно управляти якістю всіх типів вод.

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

    Катерина Сахнюк (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Однією з найактуальніших проблем сучасності є взаємодія людини з природою. Важливим аспектом у вирішенні проблеми збереження природних ресурсів є освіта людей в області навколишнього середовища, екологічне виховання всього населення, а особливо підростаючого покоління.