31 January, 2018

49 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Івано-Франківщина займає одне з провідних місць в Україні за рівнем забезпеченості цінними історико-культурними та природними ресурсами, здатними генерувати значний туристичний потенціал для організації туристичних подорожей. Подієві ресурси належать до динамічних чинників формування туристичних потоків, оскільки включають мотиваційні передумови подорожі до місця, де відбувається подія чи явище. Спортивні змагання, культурно-мистецькі заходи, політичні акції, унікальні природні явища – далеко не повний перелік подій, які спонукають людину до мандрівки. Окрім вигідного географічного положення та природних і рекреаційних ресурсів краю, в регіоні збережено культурні чинники контексту європейського регіону, функціонують мистецькі осередки, що дає змогу активно розвивати подієвий туризм. Щорічно в регіоні, проводяться сотні різноманітних фестивалів та різних подієвих заходів. Привабливості регіону надає феноменальне поєднання кілька столітньої культури, збереження традицій та динаміки в пошуках новітніх форм.

 • ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ КАК ЗАДАЧА МАКСИМИЗАЦИИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

    Елена Костюкевич, Инна Громова (Барановичи, Республика Беларусь) |    Download article |  Link

  Главный механизм системы управления запасами, который необходимо внедрять в работу всех структурных элементов, определяется в реализации принципа обратной связи. Суть данного принципа заключается в том, что при управляющем воздействии руководства на ее рабочий элемент, в данной системе должен быть «отклик», который обеспечит поступление информации об измененном состоянии системы и отразит результативность ее функционирования. Такая система будет в достаточной степени управляема, если после воздействия на нее можно определить ее новое состояние, оценить его и с учетом полученных новых данных о системе принять следующее корректирующее воздействие на нее.

 • АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

    Анатолій Мазур, Ярослав Гонтарук (Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  Вінниччина є агропромисловим регіоном більшість продукції АПК якої експортується за кордон. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання у Вінницькій області здійснювали з партнерами із 137 країн світу.

 • СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

    Гульмира Сактаганова, Риза Есенгельдинова (Астана, Казахстан) |    Download article |  Link

  С созданием и развитием высокотехнологичных и наукоемких производств открывается возможность активного развития промышленного сектора и структурно-технологической сбалансированности экономики. Речь идет о создании прогрессивной структуры экономики, представленной не столько количественным наличием отраслей, сколько качественным уровнем их развития. Понятие «инновация» впервые в научных исследованиях появилось в XIX веке. Закономерности технических инноваций стали изучаться только в XX веке. Общие вопросы экономической сущности и основных признаков инноваций рассматривались многими зарубежными и отечественными учеными. Австрийский ученый И. Шумпетер одним из первых сформировал понятие «новых комбинаций» или инноваций. Введя понятие инновации, трактует его как изменения с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности, «осуществление новых комбинаций». По его определению охватываются при этом несколько типичных изменений, таких как [1]: внедрение и использование новой для отрасли промышленности техники, технологических процессов, способа производства или рыночного обеспечения производства, в основу которого может быть положено не только научное открытие, но и новые способы их купли-продажи; создание и внедрение продукции с новыми свойствами и качествами; использование нового сырья или полуфабриката; изменение и организация производства и его материально-техническое обеспечение; появление новых рынков сбыта или освоение старых рынков, где отрасль промышленности не была ранее известна.

 • СТРАТЕГІЯ ТОРГІВЛІ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ Б. ВІЛЬЯМСА

    Артем Сіньковський (Черкаси, Україна) |    Download article |  Link

  Валютний ринок — це система стійких економічних та організаційних відносин, що виникають при здійсненні операцій з купівлі або продажу іноземної валюти, платіжних документів в іноземних валютах, а також операцій по руху капіталу іноземних інвесторів[1]. Фондовий ринок — це частина ринку капіталів, де здійснюється емісія, купівля і продаж цінних паперів[1]. Сукупність конверсійних операцій з обміну валют у світовому масштабі отримала назву форекс [2]. За словами Б. Вільямса ринок  це сума думок всіх інвесторів.