30–31 May, 2014

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • РОЛЬ ГРИБІВ У КОЛООБІГУ ФОСФОРУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

      Оксана Баглей, Володимир Баланюк (Чернівці, Україна) |    Download article |  Link

    Сучасна роль людини у довкіллі за своєю потужністю є глобальною і незрівнянно вищою за роль будь-якої іншої групи організмів. Через господарську діяльність видозмінюється склад і структура біотичного колообігу, прискорюється перебіг природних процесів, що в свою чергу призводить до порушення біосферних процесів в цілому [1, 3]. Біологічний колообіг – це багаторазова участь хімічних елементів у процесах, які протікають у біосфері. Завдяки біотичному кругообігу можливе тривале існування й розвиток життя при обмеженому запасі доступних хімічних елементів. Значну роль у біологічному колообігу речовин відіграють гриби – вони розкладають органічні сполуки до неорганічних (мінеральних), які можуть надалі засвоюватись рослинами. Ґрунтові гриби істотно впливають на процеси ґрунтоутворення – збагачують його гумусний (родючий) шар. Мікориза, яку утворюють гриби і рослини, позитивно впливає на ріст і розвиток рослин. Від їх діяльності залежить формування повноцінної екосистеми, як природної, так і створеної людиною [1, 2].

  • Вступ. Використання відновлювальних джерел енергії безумовно крок на зустріч поліпшенню екологічної обстановки у світі, і розв'язку проблеми з виникаючим дефіцитом енергетичних ресурсів. Сучасна екологічна ситуація вимагає точного розрахунку можливих наслідків при зміні численних параметрів енергетичної системи. У цей момент пропонується значна зміна концепції побудови й функціонування енергопостачання, у зв'язку із чим з'являється необхідність розрахунків потенційних екологічних, економічних, соціальних ризиків. Метою роботи є вивчення існуючих систем планування.

  • Викладення основного матеріалу. Відповідно до Міжнародного енергетичного агентства (2006) світове населення, що збільшується, поряд з економічним ростом країн, що розвиваються буде сприяти підвищенню споживанню енергії приблизно в 1,5 рази в 2030 році щодо його поточного рівня. Ціна «зеленої» поновлюваної енергетики зменшується швидко через доступні нові технології, а також через економію за рахунок підвищення рівня энергоэфективності. Наприклад, в 2006 році досягнення паритету фотогальванічних джерел у розподільній мережі прогнозувалося в 2016 – 2020 році. Проте, через швидке зменшення вартості, (обґрунтованої збільшенням на 30% установленій потужності щороку) більш свіжі розрахункипрогнозують, що паритет у розподільній мережі буде досягнуто в 2015 році [1].

  • В последние годы увеличивается влияние антропогенных факторов на окружающую среду, что сопровождается повышением уровня накопления отходов различного происхождения [6,7,8]. В связи с этим проблема обеспечения экологической безопасности приобретает особую актуальность. Основными государственными нормативными документами, принятыми в Украине в области утилизации и рациональной переработки отходов, являются следующие: - Закон Украины «Об отходах» с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины от 07.03.2002 г.№3073-111 и от 23.12.2004 г.№2290-1У [1], который определяет правовые, организационные и экономические мероприятия, связанные с предупреждением или уменьшением объемов образования отходов в результате практической деятельности человека, их сбором, перевозкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением, а также снижение негативного влияния отходов на окружающую среду и здоровье человека на территории Украины;