31 October, 2017

ХLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW BANKOWYCH W UKRAINIE I POLSCE

    Yaroslav Chaikovskyi (Tarnopol, Ukraina) IvannaChaikovska (Kraków, Polska) |    Download article |  Link

  Wprowadzenie. Stabilne działanie systemu bankowego jest warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie. Obecnie ustabilizowanie sytuacji finansowej i gospodarczej krajupotrzebuje sprawnego, niezawodnego i dobrze rozwiniętego systemu bankowego. W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu bankowego w Ukrainie należy zbadać cechy obecnego stanu i określić perspektywy jego rozwoju, na gruncie zagranicznych, szczególnie polskich doświadczeń. Powyższe decyduje o istotności działań rozwojowych, zmierzających do reformy systemu bankowego, biorąc pod uwagę aktualny stan i europejski trend integracyjnyrozwoju gospodarczego Ukrainy.

 • Сьогодення диктує нові умови та правила ведення бізнесу. На шляху до європейського цивілізованого суспільства Україна зіштовхнулася з проблемою забезпечення вітчизняних виробників конкурентними перевагами на світовій арені. Політична та економічна криза, розрив довготривалих економічних відносин призвели до економічного занепаду і породжують необхідність чіткого окреслення проблем досягнення конкурентоспроможності промисловими підприємствами України, в результаті вирішення яких стане можливим виведення українського виробництва на якісно новий рівень. Нинішній стан промислового виробництва в Україні не співвідносний з європейським, що спонукає до пошуку адекватних шляхів і дієвих заходів, здатних забезпечити підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку.

 • Професійний рівень сучасного економіста-управлінця істотно залежить від рівня володіння математичним апаратом та уміння використовувати його в аналізі складних економічних процесів і прийняття рішень. Сучасна економіка ввібрала в себе велике число математичних дисциплін. Сьогодні на перший план виходить математична модель як інструмент дослідження і прогнозу економічних явищ. Використання математичного моделювання в економіці та управлінні дозволяє поглибити кількісний економічний аналіз, розширити область економічної інформації.

 • Митні ризики при імпорті холодильників

    Анна Семенець (Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  Реалізація державної митної справи передбачає забезпечення балансу між регуляторним контролем і сприянням міжнародній торгівлі, при цьому, виникають митні ризики та ризики в управлінні митними органами, що у своїй сукупності утворюють цілу систему, що є суттєвою перепоною на шляху для виконання державних функцій. Чітке уявлення про всю множину ризиків та взаємозв’язок між ними є важливою умовою мінімізації їх негативних наслідків та підвищення ефективності здійснення державної митної справи. Саме тому дослідження митних ризиків є актуальним питанням на сьогодні.

 • Актуальність даної роботи полягає в тому, що митний контроль є важливим та ефективним засобом забезпечення державної митної політики, законності та правопорядку в митній сфері. Одним з основних засобів митного контролю є експертиза. Часто виникає потреба визначити відповідність митної вартості товару, зазначеної в декларації, встановити країну походження товарів, або відповідність складу. Тому здійснення експертизи під час митного контролю чоловічих костюмів є важливою справою, що дозволяє ідентифікувати правильно товар, визначити його склад чи здійснити перевірку показників вимогам нормативно-технічної документації.

 • Для продуктивної роботи кожного підприємства грає важливу роль система управління. Особливо для швидкого та економічного досягнення мети потрібно контролювати роботу кожної ланки компанії . Для цього існує загальна система управління підприємством, яка і визначає компанію як керовану систему. Система управління підприємством - це безперервний процес впливу на продуктивність працівника, групи або організації в цілому для найкращих результатів з позицій досягнення поставленої мети.

 • ФАСИЛІТАТИВНЕ ЛІДЕРСТВО

    Галина Яремчук (Дрогобич,Україна) |    Download article |  Link

  У контексті сучасних теорій про лідерство та змін у напрямку децентралізації освітнього процесу та управління змінами, теорія фасилітативного лідера (від англ. Facilitate –той, хто допомагає, сприяє, “поліпшує життя”) є найбільш відповідною для сучасного керівника.