31 October, 2017

ХLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • История отношений между русским и таджикским народом насчитывает более тысячи лет. Основу взаимной близости двух народов составляют общие корни индоевропейского генезиса, антропологическая и расовая близость, принадлежность к единой индоевропейской группе языков. Несмотря на крайнюю скудность и разбросанность источников по древнему периоду русско-среднеазиатских отношений, имеющиеся факты ярко демонстрируют довольно тесные контакты между народами.Постсоветский период таджикско-российских отношений примечателен тем, что впервые суверенные государства - Республика Таджикистан и Российская Федерация - начали строить свои отношения на равноправной основе, с уважением относясь к суверенитету друг друга.

  • Світова економічна криза поставила перед українським народом складні завдання щодо його здатності конкурувати в умовах глобалізації. Подальший розвиток України як сучасної, соціально-орієнтованої європейської держави потребує модернізації аграрного сектору економіки. Його успішне реформування неможливе без врахування попереднього історичного досвіду. Більшість як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників сходяться на тому, що виробничо-економічний, а отже і соціальний розвиток українського села 1920-х рр. носив прогресивний характер, а період нової економічної політики (1921 – 1929 рр.) мав багато спільних рис із сучасною економічною моделлю. У зв’язку з цим спеціальний аналіз вітчизняного історичного досвіду функціонування сільського господарства України в добу непу є цілком доцільним, тим більше, що увага українського суспільства щодо подальших шляхів налагодженням ефективного функціонування аграрного сектору народного господарства залишається гранично високою.