29–30 April, 2016

ХXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПСИХИК ТАРАҚҚИЁТДА ЖИНСИЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

    Зарифа Курбанова, Аҳрорбек Ғаниев (Наманган, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Онтогенезда жинс дифференциациясининг биологик омилларига ижтимоий муҳит таъсири қўшилиб боради. Жинсий мансублик - бу фенотип, яъни туғма ва орттирилган хусусиятларнинг йиғиндисидир. Жамиятда қабул қилинган маданий анъаналарга мувофиқ тарзда бола жинсий ролларга ўргатилади, маскулинлик ва фемининлик ҳақидаги стереотиплар –ҳақиқий эркак ва аёл қандай бўлиши кераклиги ҳақидаги тасаввурлар шакллантирилади.

 • Изучением мотивации трудовой деятельности с позиций менеджмента занимались В.А Дятлов, Н.И. Кабушкин, М. Мескон, Л. Портер, В.В. Травин и другие. Мотивация труда персонала в менеджменте определяется как одна из основных функций деятельности любого менеджера, именно с ее помощью оказывается воздействие на персонал предприятия. Проблематика мотивации труда педагогов в менеджменте глубоко освещена учеными в различных ас-пектах: применительно к проблеме мотивации трудового поведения педаго-гов (В.Г. Асеев, Б.И. Додоновым, А. Маслоу и др.); применительно к про-блеме психологии управления (Е.П. Ильин, Н.Н. Вересов и др.); с позиций основ управленческой деятельности и оценке поведения педагогов в условиях изменений (П. Мартин, Ш. Ричи и др.); применительно к проблеме преодо-ления сопротивления изменениям (К.М. Ушаков); с позиций экспертизы ин-новационной деятельности педагога (Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков).

 • Младший школьный возраст – этап онтогенеза, границы которого (от 6–7 до 10–11 лет) соответствуют периоду обучения в начальной школе. Основное содержание социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте составляет переход к систематическому школьному обучению. Происходит интенсивное формирование основных компонентов учебной деятельности: ребенок учится приобретать знания, овладевает приемами и навыками учебной работы. В ходе усвоения основ научных знаний происходит становление нового уровня познавательных потребностей детей.

 • ДИТЯЧА ПРОСТИТУЦІЯ, ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

    Інна Мерненко, Юлія Вандишева (Миколаїв, Україна) |    Download article |  Link

  Постановка проблеми. Проблема девіантності та одного із її видів - проституції із залученням малолітніх осіб є актуальною та нагальною для українського суспільства, а тому сім'я, держава і школа повинні зосередити максимум зусиль щодо профілактики і подолання даного виду асоціальної поведінки. На сьогоднішній день, охорона життя і здоров’я неповнолітніх становить підвищений інтерес суспільства, оскільки у своїй сутності стосується проблеми інтеграції України у Європейський союз, та «виживання» у нових умовах, забезпечення генофонду, виховання нового здорового покоління. Україна, згідно з її Конституцією є демократичною, соціальною, правовою державою (ст. 1 КУ) [7], а тому захист прав і законних інтересів людини і громадянина є її першочерговим пріоритетом. У соціальній державі, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України), держава зобов’язалася всіма доступними засобами та можливостями захищати особу, особливо дитину, оскільки вона є більш вразливою та потребує щільного захисту та підтримки [7]. Ст.

 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ СПОРТСМЕНАМИ

    Алмат Мухамадиев, Тулеген Омаров (Павлодар, Казахстан) |    Download article |  Link

  Проблема преодоления экстремальных ситуаций в спорте в такой постановке вопроса в современной научно-исследовательской практике в сфере подготовки спортсменов психологами еще систематически не изучалась. Впервые предпринята попытка методологического и научно критического анализа проблемы преодоления экстремальных ситуаций. В своем исследовании впервые осуществлено определение и изучены стратегии преодоления экстремальных ситуаций в спортивной деятельности спортсмена с позиции системно-структурного анализа.

 • Щорічно 3 грудня світ відзначає Міжнародний день інваліда. В Україні мешкає понад 2,8 мільйона людей з обмеженими можливостями, і вони становлять найбільш уразливу верству населення. Наша держава всіляко піклується про людей з вадами здоров’я, однак, на жаль, ставлення суспільства не завжди толерантне до тих, хто має певні фізичні особливості. У час бурхливого інформаційного потоку ми все більше дізнаємося про людей, що, незважаючи на свою хворобу або навіть інвалідність, не втрачають прагнення до прекрасного – до мистецтва. Наразі стає все більш популярним проведення конкурсів, виставок, презентацій, експозицій, танцювальних марафонів, параолімпійських ігор, де активну участь беруть ті, у кого сила духу сильніша за фізичну оболонку.