29–30 November, 2015

ХX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ОЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВАННОСТИ БОКСЕРОВ

      М.К Алиакпаров, С.Б. Калиев (Жезказган, Казахстан) |    Download article |  Link

    К педогогическим показателям тренированности мы относим те, которые отражают эффективность выполнения боксером специфической двигательной деятельности. Сюда входят уровень развития специальных физичиских качеств(быстроты и силы ударов, ловкости, выносливости и др.) и специализированных восприятии (чувства дистанции и т.п.); Точность дифференцирования специфических двигательных действий (быстроты и силы удара, точности его и т.п.);степень техникотактического мастерства. Для оценки педогогических показателей тренированности боксеров применяется большое количество тестов. Предпочтение следует отдавать тестам со специализированными нагрузками, сходными по особенности выполнения с соревновательной деятельностью боксеров. Для оценки некоторых педогогических показателей тренированности боксеров предлагаем использовать тесты, в которых критериями являются количество и качество специфической работы, выполненной за определенный промехуток времени или за минимальный отрезок его. Производительность должна быть максимальной.

  • Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Сучасна спортивна діяльність в кіокушинкай карате характеризується високим рівнем володіння спортсменами спеціальною технічною, тактикою підготовкою, та розвитком фізичних і вольових якостей з кожним роком висуває все більш високі вимоги до підготовки спортсменів. Аналіз результативної техніки провідних спортсменів та впровадження її в тренувальний процес дає змогу підняти підготовку на новий якісний рівень в одночас підібрати і відпрацювати високоефективні тактико-технічні дії. Останнім часом детальний відео аналіз сутичок за участю провідних спортсменів на головних турнірах відіграє велику роль у підготовці кваліфікованих спортсменів і є рушійною силою у підготовці до змагань.

  • Перед вищою освітою сьогодення стоїть завдання формування компетентної особистості фахівця із розвитком таких якостей, як високий професіоналізм, активність, ініціативність, мобільність, почуття відповідальності, уміння працювати, швидко орієнтуватися в ситуації, приймати самостійні рішення, поважати працю, формувати потребу в постійному оновленні знань і самовдосконаленні, вміння застосовувати та нарощувати освітній потенціал. Сучасна система фізичного виховання студентської молоді є пріоритетною у формуванні фізичної культури як виду загальної культури молодої людини, здорового способу життя і спортивного стилю життєдіяльності майбутніх спеціалістів. Формування соціально активної особистості в гармонії з фізичним розвитком – важлива умова підготовки випускника ВНЗ до професіональної діяльності. На якість професійної підготовки впливають різні фактори, серед яких найбільш значущим ми вважаємо навчальну мотивацію. Адже як зазначав Л.Божович: «Мотивація виступає стимулюючою силою процесу учіння й зумовлює результативність навчання». Тому успішне розв’язання проблеми формування навчальної мотивації студентів є одним із найактуальніших завдань вищої школи.