30–31 December, 2014

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • У сучасних умовах розвитку суспільства набувають актуальності процеси реформування системи вищої професійної освіти. Нова освітня парадигма спрямована на удосконалення системи вищої освіти, мета якої – підготовка фахівців, здатних адекватно діяти у найрізноманітніших виробничих та суспільних ситуаціях, самостійно приймати необхідні рішення, оволодівати новою інформацією, усвідомлювати наслідки своїх дій і діяльності, відповідати за них. Підготовка і виховання майбутніх фахівців спрямовані на формування у них високого рівня професіоналізму у певній сфері практичної діяльності, на становлення їх як особистостей, членів колективу, соціуму.

  • Стрімкі соціальні перетворення сучасності вимагають від освітніх закладів забезпечення підготовки компетентних фахівців, здатних адаптуватися до мінливих умов соціуму, змінюватися й ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Пошук шляхів успішної адаптації до змінених соціальних умов та нової діяльності є важливою проблемою.

  • У руслі нового концептуального підходу до навчання музичного мистецтва основний акцент ставиться на особистісний розвиток студента, збагачення його емоційно-естетичного досвіду під час сприймання та інтерпретації музичних творів, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби у творчій самореалізації та духовно-естетичного самовдосконалення.

  • Предмет «Музичне мистецтво» у системі загальної освіти школярів є одним із найважливіших. Сформувати художній смак, спрямувати молодь на активну життєву позицію є завданням усієї системи естетичного виховання. Вирішення цієї актуальної задачі може бути здійснено тільки при наявності висококваліфікованих учителів, які володіють системою знань, умінь і навичок на рівні сучасних вимог. Молодий вчитель має знати специфіку професії, яка передбачає поєднання педагогічних знань з професійними, тобто демонструвати наявність освітніх компетенцій, а саме: загальнокультурної, предметної, особистісного самовдосконалення, комунікативної, творчо-діяльнісної, інформаційної та навчально-пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, духовно-виховної. Базою для розкриття загальнотеоретичних основ професії вчителя музичного мистецтва слугували досягнення видатних діячів педагогічної науки: О.О. Апраксіної, Б.В. Асаф’єва, В.Д. Остроменського, Н.Л. Гродзенської, В.М. Шацької, Д.Б. Кабалевського.