30 Вересень, 2019

ХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Актуальніть теми. Основними цілями в управлінні ІТ-проектами є зниження витрат на створення і розвиток інформаційних технологій компанії; ефективне використання персоналу, зайнятого у сфері ІТ; підвищення ефективності роботи ІТ-департаментів. Управління проектами - методологія організації, планування, управління, координації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів протягом життєвого циклу проекту (проектного циклу), спрямована на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування сучасних методів, техніки й технології управління для досягнення певних результатів у проекті щодо складу й обсягу робіт, вартості, часу, якості й задоволення учасників проекту. Це діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях щодо часу, ресурсів і якості кінцевих результатів.

  • Реформирование экономики страны сосредоточено на интенсивное развитие производственных процессов всех сфер деятельности. Преследуя основную цель бизнеса – увеличение прибыли, субъекты хозяйствования не задумываются над тем, какое экологическое влияние имеют способы и технологии, что они используют [1]. При решении проблемы переработки и утилизации твердых отходов энергетики математический и технико-экономический анализ доказывает эффективность внедрения разработанных способов утилизации отходов и приближении к «зеленой экономике».

  • Кредитні операції на сьогодні є одним з найважливіших джерел створення прибутку будь-якого комерційного банку. Однак із збільшення кількості випадків неповернення кредитів за останні роки ці операції мають схильність до підвищеної небезпеки для стабільної та стійкої діяльності комерційного банку. Можна сказати, що висока дохідність обумовлена підвищеним рівнем ризику, а це означає, що кредитування було і залишається найризикованішим видом серед інших видів діяльності банку.