АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТА КОНКОРДАЦІЇ ПРИ ОПИТУВАННІ ЕКСПЕРТІВ В УПРАВЛІННІ ІТ ПРОЕКТАМИ

  Євгенія Катаєва, Валерій Білик (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальніть теми. Основними цілями в управлінні ІТ-проектами є зниження витрат на створення і розвиток інформаційних технологій компанії; ефективне використання персоналу, зайнятого у сфері ІТ; підвищення ефективності роботи ІТ-департаментів. Управління проектами - методологія організації, планування, управління, координації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів протягом життєвого циклу проекту (проектного циклу), спрямована на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування сучасних методів, техніки й технології управління для досягнення певних результатів у проекті щодо складу й обсягу робіт, вартості, часу, якості й задоволення учасників проекту. Це діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих обмеженнях щодо часу, ресурсів і якості кінцевих результатів.