29–30 Червень, 2014

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. На даний час існує велики розмаїття міркувань і суджень щодо поняття джерел кримінального права та їх видів. Тому у цій статті ми хочемо проаналізувати природу, зміст та дію міжнародних договорів в системі джерел кримінального права. Аналіз останніх публікацій та досліджень. За радянських часів, а також за часів незалежності України науковців цікавила проблема, чи слід відносити до джерел кримінального права міжнародні договори. Даною проблематикою займалися П. Андрушко, А. Жалінський, В. Клименко, М. Колос, О. Наталіч, Н. Пронюк, М. Хавронюк, Д. Хорошковська, С. Шапченко, С. Шевчук та інші. Проте, проблема визнання міжнародного договору як джерела кримінального права і нині залишається відкритою.

  • Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йилларида таълим-тарбиянинг янги тизими яратилди ва у такомиллашиб бормоқда. Ҳозирги кунга келиб таълим-тарбия тизимини жамият ривожланишининг узоқ муддатли эҳтиёжларига мослаштириш мақсадида давлат ушбу тизимда глобал таркибий ислоҳотлар ўтказиб, таълим соҳасини тубдан қайта қурди. Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов ушбу соҳадаги тараққиётимиз якунларига баҳор берар экан: «Биз танлаган тараққиёт йўлининг таркибий қисмига, аниқроқ айтадиган бўлсак, келажагимизнинг мустаҳкам пойдеворига айланиб бораётган таълим соҳасидаги буюк дастурларимизни ўз вақтида, узоқни кўзлаб ишлаб чиққанимиз ва амалга оширганимиз нақадар тўғри бўлганини бугун мамлакатимиз эришган юксак марра ва натижалар яққол намоён этмоқда», деб таъкидлади.

  • Із розвитком комп'ютерних технологій поширилася практика використання злочинцями засобів комп'ютерної техніки при здійсненні розкрадань1. Для грамотного отримання та використання фактичних даних при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням комп'ютерів, інформаційно-технологічних систем та мереж, а також мереж електрозв'язку, необхідне використання спеціальних знань [1, с. 2]. У зв'язку з цим, при розслідуванні злочинів даної категорії виникає потреба призначення експертизи засобів електронно-обчислювальної техніки і програмного забезпечення [2, с. 205]. З огляду на це, дослідження особливостей підготовки до комп'ютерно-технічної експертизи при розслідуванні розкрадань набуває особливої актуальності.

  • Бозор иқтисодиёти шароитида муайян турдаги ижтимоий муносабатларни тегишли шартномавий-ҳуқуқий асосларда тартибга солиш ушбу муносабатлар иштирокчиларининг тенг ҳуқуқлилигини, уларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари тўла муҳофаза қилинишини таъминлаш имконини беради. Негаки, ҳар қандай шартнома тарафларнинг муайян мақсадларини амалга оширишга, улар эҳтиёжларини қаноатлантиришга, манфаатларини таъминлашга қаратилган.

  • Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность нормативно установленных мер (механизмов) по восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладателей, которые осуществляются в определенных формах, определенными способами, в законодательно определенных границах, с применением к нарушителям мер юридической ответственности, а также механизма по практической реализации (исполнимости) этих мер.

  • Стабильность и устойчивость национальной валюты – одно из краеугольных условий нормального функционирования экономики любого государства. Не маловажную роль в обеспечении этого условия играет валютный контроль, который является одним из видов финансового контроля и осуществляется при проведении валютных операций. В таких условиях особенно актуальным является исследование функций осуществляемых в процессе этих правоотношений коммерческими банками.

  • В мировой практике договор факторинга применяется давно и довольно активно. Самый передовой опыт зарубежных стран, по мнению современных правоведов, был использован при составлении нового белорусского гражданского законодательства и этот правовой институт включен в его систему. Однако вопрос ответственности за нарушение договора факторинга не проработан в полной степени. В то же время договор факторинга, как и любой гражданско-правовой институт, должен быть обеспечен защитой от нарушений. Такая защита в первую очередь осуществляется с помощью мер гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного обязательства.