30 Квітень, 2018

IІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • На сучасному етапі побудови громадянського суспільства, де згідно Конституції України, людина визнана найвищою соціальною цінністю, актуалізуються дослідження щодо реформування чинного трудового законодавства й приведення його у відповідність до положень міжнародних стандартів. Сучасна Україна є незалежною і повинна мати своє законодавство, яке відповідало б істотним потребам суспільства та правовим принципам існування розвиненої цивілізованої держави. І в цьому процесі неабияке значення має дослідження міжнародно-правових стандартів регулювання праці, що обумовлює актуальність статті.

 • Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що одним з головних принципів здійснення підприємництва є вільний найм працівників суб’єктами підприємницької діяльності, який полягає в тому, що підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці. (трудовий договір)

 • Актуальність статті: Головним завданням розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року є визначення шляхів розв’язання проблем подальшого розвитку транспортної галузі, зростання попиту на транспортні послуги, активізації процесів інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України до європейської та світової транспортних систем. Для сучасного економічного стану України характерним є підвищення ролі транспорту, який забезпечує життєдіяльність населення, функціонування і розвиток економіки держави, збереження її обороноздатності, можливість досягнення зовнішньоекономічних цілей країни.

 • Несовершеннолетние принимаются на работу в возрасте старше 16 лет (включительно). По согласию одного из родителей или лица, его заменяющего, могут приниматься на работу лица, достигшие 15 лет, а при соблюдении определенных условий — 14-летние. Все лица, моложе 18 лет, принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра. До достижения 21 года обязательный медосмотр такие работники проходят ежегодно. С несовершеннолетним должен быть заключен письменный трудовой договор, а установление испытательного срока для такой категории работников запрещено. Для несовершеннолетних законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени с оплатой труда в размере полной тарифной ставки (полного оклада). Продолжительность ежегодного отпуска несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Увольнение несовершеннолетних по инициативе работодателя допускается только с согласия районной (городской) службы по делам детей.

 • Екологічне виховання – це організований і цілеспрямований процес формування системи наукових знань про природу і суспільство, поглядів і переконань, що забезпечують становлення відповідального ставлення молоді до природи, реальним показником якого є практичні дії учнів та студентів по відношенню до природного середовища, що відповідають нормам людської моральності [1, c.32]. Екологічна освіта є сукупністю екологічних знань, екологічного мислення, екологічного світогляду, екологічної етики, екологічної культури. Головною метою екологічної освіти є: оволодіння науковими знаннями про довкілля, складні взаємозв’язки у природі, що склалися протягом тривалого історичного розвитку; формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованих на розвиток інтелекту, творчої і ділової активності; розуміння сучасних проблем навколишнього природного середовища і усвідомлення їх актуальності для себе; формування екологічної свідомості та культури особистості, усвідомлення себе частиною природи.

 • Найважливішою якісною характеристикою сучасного етапу розвитку професійної освіти в Україні виступають інтеграційні процеси, які відбуваються, з одного боку, змістовні і структурні зміни в середині власне системи освіти, а з іншого – процеси взаємодії професійної освіти та виробничої сфери. Пріоритети державної політики у сфері освіти відображені в «Концепції підготовки спеціалістів за дуальною формою отримання освіти в Україні» [1], в якій відзначається про необхідність сформувати широкий набір механізмів співпраці бізнесу й освітніх установ. У цій Концепції передбачається встановлення рівноправного партнерства установ вищого, професійної, професійно-технічної (професійної) освіти, працедавців і здобувачів освіти з метою придбання останніми досвіду практичного застосування компетенції та їх адаптації в умовах реальної професійної діяльності.

 • Окремий злочин та злочинність в цілому не можна розглядати без осіб, що вчиняють ці злочини. Дослідженням особистості людини взагалі та особи злочинця зокрема займаються представники різних наук: філософії, психології, соціології, окремих юридичних дисциплін та кримінології. При дослідженні особистості кожна з цих наук має свою мету. Метою дослідження особи злочинця для кримінології є встановлення основних характеристик осіб, які вчиняють певні злочини і розробка конкретних заходів, які спрямовані на виправлення таких осіб.

 • Актуальність теми полягає у тому, що частина 3 статті 28 Конституції України стверджує, що жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим до­слідам. Проте, зважаючи на стрімкий розвиток науки, необхідність у експериментуванні над людьми для визна­чення корисності різноманітних препаратів тощо зростає. Тому питання експериментування над людьми повинно знайти чітку регламентацію з боку держави на рівні закону. Питаннями допустимості проведення експериментів над людьми займалися В.Бірштейн, В.М. Корнацький, Д. Катц, A.B. Стефанов та інші вчені.

 • ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

    Леонтьєва Л. В. Сокол Емілія Олегівна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Історія кримінально-процесуального права починається з Руської Правди (далі Р.П.) - найважливішого закону Київської Русі, який охоплював норми різних галузей права, і перш за все кримінального та кримінально-процесуального, мав значення офіційного, визнаного публічною владою судебника.

 • Грищук Максим (Харків, Україна)

    ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ |    Завантажити статтю |  Link

  Актуальність теми. Спадкове право надає можливість кожному громадянинові розпорядитись своїм майном на випадок смерті, визначивши в заповіті його долю. Отже, воно безпосередньо спрямоване на захист особистих інтересів громадян, адже багатьом не байдуже, до кого перейде належне їм майно після їх смерті. Водночас спадкове право всіляко захищає інтереси членів сім’ї померлого (особливо неповнолітніх та непрацездатних членів) сприяючи цим зміцненню сім’ї. До складу спадщини входять не тільки майнові права спадкодавця, а й деякі немайнові права. Спадкоємство здійснюється за законом та за заповітом.

 • Мезенцова Анастасія Володимирівна (Харків, Україна)

    ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ВИНАХОДІВ В УКРАЇНІ |    Завантажити статтю |  Link

  Актуальність статті: Актуальність теми даної роботи зумовлена тим, що охороні інтелектуальної власності і розвиткові винахідницької активності належить провідна роль у технологічному оновленні економіки України. Водночас у цій сфері накопичилось чимало проблем, які потребують розв'язання. Серед них суттєве зменшення кількості винахідників та раціоналізаторів в Україні, призупинення отримання сучасної патентної інформації з інших країн, значні строки видачі патентів, існування деклараційних патентів, які не забезпечують на необхідному рівні захист винаходів, відсутність валютних коштів для патентування українських винаходів за кордоном тощо.

 • Місцеве самоврядування в Україні – це право територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування —це форма публічної влади, що реалізується специфічними суб'єктами—територіальними колективами і сформованими ними органами, має особливий об'єкт—питання місцевого значення, та здійснюється на основі використання окремого виду публічної власності – комунальної (муніципальної).

 • Актуальність даної теми зумовлена тим, що право на працю є одним із гарантованих Конституцією, закріплення, забезпечення та захист якого є головною функцією трудового законодавства. Можливість людиною якнайповніше реалізувати своє конституційне право залежить від ефективності норм трудового права, їх здатності всебічно регулювати трудові правовідносини. Одним із найбільш важливих засобів такого забезпечення є юридичні гарантії. Без створення широко розвинутої системи ефективних гарантій неможливо забезпечити кожному громадянину безперешкодне здійснення всього комплексу наданих йому трудових прав. Теоретична розробка проблем, пов’язаних із подальшим розвитком системи юридичних гарантій в Україні, має серйозне практичне значення. Вона, по-перше, допоможе вдосконалити правові норми, що охороняють права громадян, по-друге, буде сприяти посиленню законності, поліпшенню діяльності органів та організацій, що застосовують ці норми.

 • Об'єктом дослідження судово-психологічних експертів є психологічні прояви людини, що не виходять за межі норми, тобто такі, які не викликають сумніву в її психічній повноцінності. Судово-психологічна експертиза встановлює такі особливості психічної діяльності та їх прояви у поведінці особи, які мають юридичне значення і зумовлюють певні правові наслідки.[1, ст.40] Тому судово-психологічна експертиза неповнолітніх призначається відносно психічно здорових неповнолітніх обвинувачених, підозрюваних, свідків, потерпілих. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх проводиться з метою встановлення особливостей сприйняття, мислення, пам'яті, уваги, оцінних суджень неповнолітніх. Беручи до уваги вік осіб, існують певні особливості у проведені експертиз.