30–31 Травень, 2014

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Pedagogik texnoliogiyalar shunday bilimlar sohasiki, ular yordamida o’qituvchi faoliyati faollashadi, talaba yoshlarda, bilimga chanqoqlik, insonparvarlik tuyg’ulari shakllanadi. Shuningdek ta’limni texnologiyalashtirish asosida o’quvchilarda tabiat va inson uzviyligini anglab yetadigan, sabr-bardoshli, qanoatli, o’zgalar fikrini hurmatlaydigan, milliy madaniy va umuminsoniy qadriyatlar kabi shaxs sifatlarini shakllantirishda asosiy omillaridan biridir. Umuman “Texnologiya” tushunchasi yunoncha so’z bo’lib, ikki so’zdan iborat. Birinchisi “Texnos” –san’at, hunar ikkinchisi bu “logos” – fan so’zlaridan tashkil topgan. Ya’ni, “hunar fani” ma’nosini anglatadi. Lekin bu ifodalash zamonaviy texnologik jarayonni to’liq harakterlab beriladi. Texnologik jarayon har doim zaruriy vositalardan, sharoitlardan foydalangan holda amallarni muayyan ketma-ketlikda bajarishni ko’zda tutadi. Pedagogik texnologiya bu o’qituvchining o’qitish vositalari yordamida o’quvchilarga muayyan sharoitda ta’sir ko’rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularga oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir. Metodikaning texnalogiyadan farqi shundaki, metodika o’quv jarayonini tashkil etish va o’tkaqiz bo’yicha tavsiyalar majmuasidan iborat. Pedagogik texnologiya esa o’qituvchining kasbiy faoliyatini yangilovchi va ta’limda yakuniy natijani kafolatlaydigan majmua yig’indisidir.

  • ZARAFSHON DARYOSINING “NAVOIYAZOT” QUYI QISMINING IFLOSLANTIRUVCHI MODDALARNING MIQDORIY TAHLILI (2011 YIL UCHUN)

      Фаррух Мурадов, Муҳаммадсолиҳ Турсунов (Самарканд, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

    Sanoat korxonalari har xil moddalarninig doimo oshiriladigan katta miqdorini suvga chiqarib yubormoqdalar. Ularning har birini alohida qarab chiqish gumon. Shuning uchun zararli belgilarni kamaytirish (ZBK) dagi moddalarning bittasi uchun ifloslanishning gidrokimyoviy xarakter sifatining umumlashtirilganligi bo’yicha integral bahoni kiritish oldindan ruxsat etilgan miqdor(REM) ulushi hisoblanadi. ZBK dan foydalanish ko’pdan–ko’p qiymatlar miqdorining yuzlab moddalarni bir necha kattaliklar bilan almashtirish imkonini beradi. Suv sifati integral baholarining izohlangan mohiyati. Uning asosida “oqova suvni to’plash uchun suv obyektlaridan foydalanish balansi” metodi yotadi. Hamma moddalar baliqchilik va zarar ko’rsatkichlarining zaharli mantiqiy yo’nalishlari bo’yicha birlashtirilgan guruhlarga taqsimlanadi.

  • Фойдаланилган адабиётлар: 1. Салоҳитдинов.М.С. Насритдинов Ғ.Н. Оддий дифференциал тенгламалар. Тошкент. ”Ўзбекистон”.1994. 2.Қ.Б.Бўйқўзиев. Дифференциал тенгламалар. Тошкент. ”Ўқитувчи”.1983. 3. Самко С.Г.,Килбас А.А.,Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск. Наука и техника. 1987.

  • чегаравиймасаланингГринфункциясиниқуришучун бўлганвамосравишда(2)чегаравийшартларниқаноатлантирувчи ва чизиқли эрклихусусийечимларнитопишкерак [1]. Агар функциябирвақтда (2) чегаравийшартларниқаноатлантирмаса,қўйилганчегаравиймасаланингГринфункциясимавжудбўладивауниқуйидагикўринишдақидирилади:

  • Починаючи з 1960-го р. було створено кiлька сотень систем для розв’язування математичних задач та вiзуалiзацiї математичних об’єктiв. Всiцi системи характеризуються наявнiстю обчислювального ядра, чисельних бiблiотек математичних об’єктiв та алгоритмiв роботи з ними, пакетiв розширень, досить розвинутим iнтерфейсом тощо. [1, с.260] За своїм призначенням, структурою та функцiями математичне програмне забезпечення науково-дослiдницького призначення можна умовно подiлити на кiлька груп, а саме: 1. Математичнi пакети вузької спецiалiзацiї: GAP, Macaulay, Singular та iн. 2. Програмнi засоби вiзуалiзацiї математичних даних: Gnuplot, JMol, LaTeX та iн. 3. Системи геометричного моделювання: Autodesk 3ds Max, ANSYS та iн.. 4. Системи комп’ютерної математики: Derive, Maple, Matlab, Mathematica, MathCAD, Maxima, SAGE та iн. [2]