30 июня, 2020

ХХVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Виховання – це процес цілеспрямованого, систематичного, і організованого педагогічного впливу на свідомість, почуття, волю солдат з метою формування у них наукового світогляду, гуманістичних ідеалів, норм і відносин, високих морально-бойових, професійних та психологічних якостей, естетичного відношення до дійсності, розвитку і вдосконалення фізичних сил і якостей.

  • Підлітковий вік – довгий перехідний період, в якому відбувається ряд фізичних змін, пов'язаних із статевим дозріванням і входженням у доросле життя.  Межі підліткового віку конкретно невизначені – від 9-11 до 14-15 років, що відповідає віку учнів 6-10 класів.

  • Впровадження технологій дистанційного навчання для дистанційної форми та змішаної форм навчання є трендом освітнього процесу [1]. А в умовах пандемії завдання щодо застосування вказаних технологій у навчальному процесі набуло особливої актуальності. Специфіка організації навчальної діяльності за дистанційною формою потребує розробки спеціальних видів навчальних завдань. У статті ми проаналізуємо приклади застосування таких навчальних завдань у процесі дистанційного опанування студентами біоорганічної хімії.

  • Проблема оптимізації освітнього процесу у різних типах освітніх закладів все більше привертає увагу як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, що зумовлено пошуком інноваційних підходів до організації процесу педагогічної взаємодії як у системі стосунків педагог – вихованець, так і педагог – педагогічний колектив, педагог – батьки, педагог – адміністрація. Важливим ресурсом у забезпеченні процесів оптимізації системи освіти виступає інноваційна діяльність освітнього закладу, яка спрямована, насамперед, на досягнення нової, сучасної якості освіти, на вирішення пріоритетних завдань оновлення змісту та технологій навчання і виховання. Лібералізація системи професійної освіти та трудових відносин, криза промислового виробництва та розвиток сфери послуг спонукали до того, що в галузі освітніх послуг все більше заслуговує на увагу інноваційність процесу навчання, його максимальна наближеність до споживача. У сучасних умовах такими особливостями визначається дистанційна форма освіти.

  • У наукових дослідженнях останніх десятиліть (Бігич О., Гончарук Т., Гришаєва Л., Єлізарова Г., Ніколаєва С., Agar M., Gusting M., Kellermann E. та ін.) актуальною залишається проблема формування соціокультурної компетенції фахівця, що стосується не лише окремої, але й будь-якої галузі підготовки бакалавра [1, c. 213; 2, c. 336].

  • Комп'ютер увірвався у наше життя стрімко і з кожним днем стає невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Сьогодні майже вся діяльність людини супроводжується інноваційними технологіями, які допомагають людині розвиватись та збагачувати свої знання, швидко і оперативно отримувати необхідну інформацію, економити час і раціоналізувати свою діяльність. З появою комп'ютерних технологій людство вийшло на нову сходинку свого розвитку. Саме завдяки інформаційним технологіям є можливість виконати великий обсяг роботи за менший проміжок часу, що підвищує ефективність професійної діяльності [5, с. 60-65].

  • Сьогодні відзначається зростаючий вплив медіатехнологій на формування особистості, одним із чинників якого вважається стрімкий розвиток і впровадження інформаційно-цифрових ресурсів в усі сфери життєдіяльності людини, в тому числі й в сфері освіти.