31 декабря, 2019

ХХII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Парадокс енергій порушеної рівноваги важеля це не поодинокий прояв, а спільна властивість фізичних систем різної природи [1]. Першо­причини її невідомі: 1) чому енергія, набута за рахунок роботи, що порушила рівно­вагу, може бути більша за енергію, витрачену на виконання цієї роботи; 2) чому порушення рівноваги енергій не порушує закон збереження енергії.

 • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

    Наталія Комбарова (Костянтинівка, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Будівництво — галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси. Будівельна галузь України є однією з провідних галузей економіки, від якої залежить функціонування системи господарювання. Будівництво створює значну кількість робочих місць і споживає продукцію різних галузей економіки, у зв’язку з чим зазначена галузь може виконувати в економіці України і мобілізуючу роль, спрямовану на її розвиток, і дестабілізуючу, створюючи загрози для підприємств. У сучасних умовах господарювання в будівельній галузі України тривають трансформаційні процеси, які характеризуються посткризовими ознаками. З одного боку, спостерігається зростання показників діяльності підприємств будівельної галузі, з іншого боку, – їх рівень не досяг докризових значень.

 • The operation of the crushing and milling complex is determined by large number of factors, many of which are random. Each combination of factors corresponds to a certain technical and energy regime of the complex. The more fully the factor field of system properties affecting operating mode characteristics is taken into account in the operational control, the more efficient the control and the lower the energy consumption of the crushing and grinding processes. However, increasing the number of factors taken into account increases the complexity of the model due to the complexity of the system topology. Therefore, in the management it is necessary to form a controlling influence, finding a compromise solution that takes into account the range of informativeness of the factor field and its complexity.

 • ВІМ МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

    Рябко Олена Василівна м.Костянтинівка |    Скачать статью |  Link

  Постійне зростання складності наукоємності продукції призводить до виникнення нових питань в різних сферах людської діяльності. Проблемами, що виникли в умовах даної тенденції в галузі проектування об’єктів будівництва є застаріле «креслярське» мислення проектувальників, яке в своїй більшості механізоване та потребує великої трудомісткості та людського ресурсу в тому числі при контролі на протязі робочого циклу об’єкта будівництва. Відповідальність за прийняті рішення в процесі проектування робочого циклу об’єкта будівництва перекладається на професійний досвід спеціаліста та в більшості випадків не завжди є оптимальним.

 • В 21 веке спрос на применение в большей степени систем панельно-лучистого отопления/охлаждения значительно увеличился. В Европе зачастую отдают предпочтение именно панельному/напольному отоплению. Для конструирования подобных систем применяют трубы различных известных европейских производителей и такую систему можно использовать достаточно долгое время без всяких проблем. На сегодняшний день экономические затраты на систему напольного/панельного отопления примерно сопоставимы с системой приборного отопления. При одновременном использовании панельного и радиаторного отопления, необходимо учитывать, что регулирование панельного отопления всегда должно осуществляться независимо от регулирования отопления радиаторного типа и система напольного отопления должна работать для создания теплового комфорта, а система приборного отопления для покрытия тепловых потерь помещений. Для систем панельного отопления требуется меньшая температура теплоносителя.

 • ACCURATE ANALYSIS OF WAVEGUIDE JUNCTIONS WITH RECTANGULAR COUPLING CAVITY

    Ярослав Чумаченко (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Abstract – The domain-product technique is applied to modeling of H- and E-plane loaded waveguide junctions with a rectangular connecting cavity. A specific use of the edge condition accelerates the convergence of the solution. Very high efficiency of the technique is demonstrated by the example of the right-angle bend. The approach is also suitable for the T-junctions and the cross junctions.