30 ноября, 2017

ХLIV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Алелопатичні властивості Acer negundo L.

      Галина Москалик, Валентина Марчук (Чернівці, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Наразі науковці відмічають активне проникнення в природні та напівприродні рослинні угруповання адвентивних інвазійних видів. Поява їх в екосистемах призводить до зменшення видового різноманіття, проективного покриття, а також зникнення аборигенних видів, що викликає трансформацію екосистем та їх деградацію. Відомо [12], що інвазії видів належать до другої за значимістю загроз біорізноманіттю, після знищення середовища існування.

  • Паліноіндикація атмосферного повітря м. Чернівці

      Тетяна Филипчук, Ганна Савчин (Чернівці, Україна) |    Скачать статью |  Link

    У зв'язку зі стрімким процесом урбанізації в останні роки особливо гостро постає питання оцінки стану атмосфери міського середовища. Територія міст характеризується наявністю великої кількості джерел забруднення, їх нерівномірним розташуванням, а також досить складним поширенням забруднюючих речовин. Тому особливої актуальності набувають роботи, спрямовані на інтегральну оцінку чистоти повітря урбанізованих систем за допомогою системи інформативних біоіндикаторів і біомаркерів [1, с.9; 3, с.53].