5–6 ноября, 2016

ХХХІ Международная научно- практическая интернет-конференция

  • Глобалізація сучасного світу, розвиток міжнародної співпраці, економічна, політична, культурна інтеграція країн зумовлює зміни у всіх сферах діяльності людини, у тому числі і в освітній. У зв’язку з цим одним з головних пріоритетів модернізації сучасної вищої освіти у світі, і в Україні зокрема, визначається її інтернаціоналізація. Освітня політика України спрямована на інтеграцію до світового, насамперед європейського, освітнього простору, що вимагає реформування та вдосконалення національної системи вищої освіти. Якісна стратегія інтернаціоналізації вітчизняної системи освіти, безперечно, впливає як на підвищення конкурентоспроможності випускників українських університетів на світовому ринку праці, так і на конкурентоспроможність самих університетів.