31 January, 2021

ХХХIIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • BASIC LEGAL FORMS OF INVESTMENT INNOVATIVE PRODUCT

      Siranush Aslanyan (Kharkiv, Ukraine) |    Download article |  Link

    Formulation of the problem. The development of relations in the innovation and investment spheres today urgently requires the convergence of relevant normative material in a single mechanism for ensuring innovative investment. Today, investment should be considered as an important element of market and economic turnover, along with the organization of production and sale of goods and services. At the same time, the relevant legal framework is not developed today, in particular, there is the issue of legislative systematization and codification of investment legislation, but so far it has not been given due attention in the legal sciences. This state of legislation creates additional obstacles to the functioning of these relations in the practice of economic activity.

  • Создание и управление системой целевого использования денежных средств - одна из важных задач бюджетного учета. Это обеспечивает рентабельность государственного бюджета. В предыдущие годы была принята Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. В части III этой стратегии изложены приоритеты экономического развития и либерализации: Обеспечение сбалансированности государственного бюджета на всех уровнях за счет социальной направленности расходов;

  • Головним інструментом реалізації регіональної економічної політики держави є муніципальні фінанси. Важливими питаннями в рамках підвищення якості життя населення, боротьби з бідністю, зниження рівня інфляції є питання підвищення фінансового потенціалу муніципальних утворень, забезпечення муніципальних органів влади фінансовими ресурсами. Місцеві (муніципальні )фінанси це система, що обєднує сукупність фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядуванн і соціально-економічні відносини, щодо управління їх формуванням, розподілом і використанням шляхом відтворення і нарощування фінансового потенціалу муніципальних утворень.

  • Інвестиції відіграють важливу роль у розвитку економіки будь-якої держави, так як саме достатній рівень насичення економіки капіталом, досягається шляхом зовнішнього і внутрішнього інвестування, сприяє економічному зростанню. Але необхідно відзначити, що важливим фактором є не тільки кількісна характеристика інвестицій, що надходять, а й якісна складова, яка повинна формуватися виходячи з потреб економіки в тих або інших інвестиціях, а саме: структура інвестицій, що надходять; об'єкти капіталовкладення; джерела інвестування; термін капіталовкладення.

  • Важливим моментом для прийняття і реалізації управлінських рішень, найбільш ефективних з точки зору стратегічного розвитку суб’єкта господарювання є постійний і ефективний контроль на всіх етапах процесу діяльності і управління. Важливо привернути увагу до того факту, що відповідно офіційних даних Державної аудиторської служби України проведеними державними фінансовими аудитами за 2019 рік на 225 об’єктах виявлено неефективних управлінських рішень або ризикових операцій, що призвели до упущених вигод та неотриманих доходів або непродуктивних і зайвих витрат на загальну суму понад 7,3 млрд. грн., неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що можуть свідчити про упущені вигоди і неотримані доходи або непродуктивні і зайві витрати на суму 5 млрд. грн. Тому питання управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання є основними і пріоритетними і перш за все слід реально оцінити їх фінансовий стан та систему прийняття управлінських рішень. В цьому контексті гостріше постає питання пошуку нових ефективніших форм контролю внутрішнього середовища діяльності суб’єкта господарювання та прогнозування й попередження внутрішніх і зовнішніх загроз.