30 September, 2019

ХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

      Kamila Grochowy (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska) |    Download article |  Link

    Sport jest częścią kultury każdego narodu. Kulturę fizyczną, z powodzeniem rozwijają społeczności zarówno dużych miast jak i małych miasteczek, a także wsi, co sprzyja nie tylko rozwojowi infrastrukturalnemu, ale także odnosi się do rozwoju intelektualnego poszczególnych jednostek. Od zawsze sport stał się integracyjną częścią rozwoju każdego społeczeństwa, co przekłada się nie tylko na poprawę jakości życia poszczególnych jednostek ale również na wzrost owych jednostek , zaangażowania człowieka w rożne sfery, począwszy od sportowej do politycznej. W nauce istnieje kilka definicji kultury fizycznej.

  • Постановка проблеми. Відомо, що одно з основних завдань занять спортивною акробатикою – це оптимальний розвиток фізичних якостей. У кожній руховій вправі потрібен прояв переважно тих або інших фізичних якостей у певному поєднанні. Виконання техніки більшості вправ в спортивній акробатиці неможливо без певного рівня розвитку фізичних якостей. Без розвитку фізичних якостей неможливо виконувати вправи спортивної акробатики,вдосконалювати техніку елементів [2, 5].

  • Під час засідання Колегії Міністерства освіти і науки України Голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, член Національного олімпійського комітету, член Колегії МОН М.Г. Мельник поінформував учасників засідання про стан розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах України.