31 March, 2018

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Оқытушы бағдарламаларына қойылатын талаптар және құру кезеңдері

    Айгуль Алдабегенова, Алтай Шалтабаев, Еламан Бердикожа (Талдыкорган, Казахстан) |    Download article |  Link

  Қазіргі кездегі жүргізіліп жатқан білім беру жүйесін қайта құру әлеуметтік, экономикалық өзгерістерге бейімделе алатын, психологиялық, педагогикалық негіздері тұрақты, байыптауға қолайлы жаңа сипаттағы үлгілерді қалыптастыруға сипатталған. Яғни, оқушыларға тек белгілі бір білім беріп қана қоймай, сонымен бірге оқытудың әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, жастарды жан-жақты тәрбиелеу, олардың жеке тұлғасын, рухани әлемін, ынтасы мен қабілетін басты орынға қою қажет.

 • Сучасну школу вже неможливо уявити без комп’ютерів та інтерактивних комплексів. Інтерактивні програмно-технічні комплекси, як правило, мають один з двох варіантів складових: або інтерактивну дошку (ІД), програмне забезпечення ІД, комп’ютер та проектор; або інтерактивний проектор (ІП), програмне забезпечення ІП, поверхню для проектування (білий екран) й комп’ютер. Такі комплекси входять до Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» (згідно з наказом МОУ № 704 від 22.06.2016 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання..» [2]). Але для викладання інших предметів вони теж широко використовуються.

 • В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Необхідність реформування системи вищої освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою.

 • ВИВЧЕННЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ В КУРСІ ХІМІЇ

    Сергій Ковбасюк (Олександрія, Україна) |    Download article |  Link

  В шкільному курс хімії у 9 класі вивчення теми «Розчини» починається з поняття про дисперсні системи. Теоретичний матеріал підручників має дуже обмежений об’єм. Для підготовки уроків пропоную підбірку на допомогу учителю. Колоїдно-хімічні системи – явище надзвичайно важливе, оскільки усі організми, як і середовище їх існування, є складними колоїдними системами. Усі життєві процеси відбуваються за участю мікрогетерогенних систем і найтонших мембран.

 • Музична терапія представляє собою давню і найбільш розвинену форму лікування засобами мистецтва, адже зв'язок між музикою і медициною сходить до витоків історії людства. Тадеуш Натансон (педагог і композитор, автор книги про музичну терапію) пише, що вже стародавні єгиптяни, греки і римляни знали і цінували сприятливий вплив музики на функціональну активність людини, тому використовували її під час цілющий обрядів. У XVIII столітті вплив музики з великим інтересом вивчали медичними дисциплінами (першої нею зацікавилася психотерапевти). А під час Другої світової війни музика була визнана терапевтичним засобом, що мало велике значення для її поширення, в тому числі і в освітніх установах.

 • Вирішення проблеми формування готовності студентів фармацевтичного факультету до професійної діяльності при вивченні аналітичної хімії вимагає визначення та реалізації педагогічних умов освітнього процесу, спрямованих на створення бази фундаментальних хіміко-аналітичних знань і практичних умінь студентів як основи хімічних компетенцій в їх взаємозв'язку з майбутньою професією, розвиток мотивації до професійної діяльності.

 • Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові пріоритети розвитку освітньої галузі. Одним із головних напрямів модернізації освіти в Україні є створення якісно нової освіти – школи життєтворчості й самореалізації особистості, в якій утверджується бажання і вміння навчатися впродовж усього життя. У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що одним із основних аспектів реформування освіти є впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних і науково-методичних досягнень. Одним із стратегічних завдань розвитку педагогічної науки, є створення умов для використання комп’ютерних технологій у навчально-пізнавальній діяльності. Від цього залежить успішність розв’язання комплексу проблем модернізації та інформатизації навчання у вищих навчальних закладах.

 • Досвід впровадження в навчальний процес педагогічних програмних засоінноваційних технологій показав, що для успішної реалізації концепції інформатизації освітньої галузі, зокрема системи загальної освіти, необхідне забезпечення навчальних закладів разом з апаратними засобами також і педагогічними програмними засобами, розробленими відповідно до чинних програм вивчення навчальних предметів у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.

 • На сьогодні особливо гостро постає необхідність вирішення комплексу проблем, пов’язаних із визнанням ролі інвестицій підприємства, в сучасних умовах великого значення набуває процес управління інвестиціями підприємства, що визначає збільшення уваги до інформаційного забезпечення керівництва відповідними даними про інвестиції. Таку інформацію повинна надати, насамперед, система бухгалтерського обліку, що покликана виявляти й систематизувати дані про всі аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства. Виникає об’єктивна потреба запровадження системи внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями, створення умов, що забезпечать можливість її ефективного функціонування, оскільки запровадження – це ще не гарантія результативної реалізації внутрішнього контролю. Позитивним результатом вмілої організації внутрішнього контролю буде раціональне функціонування підприємства та отримання ефективних результатів діяльності.

 • Гострим місцем у теорії й практиці освіти є зміст, принципи й методи навчання. Сьогодні вже саме життя вимагає розробки і впровадження диференційованого змісту освіти, активних прийомів, форм і методів навчання. Сказане повною мірою стосується проблемного навчання, основна мета якого, як відомо, полягає в забезпеченні активного ставлення студентів до оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей.