31 May, 2017

ХXХVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

    Гульмира Ахметова, Кансулу Утепкалиева, Шолпан Сисенгалиева (Казахстан) |    Download article |  Link

  Министерство нефти и газа является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим формирование государственной политики, координацию процесса управления в сферах нефтегазовой, нефтехимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья. Данная организация имеет разветвленную сеть департаментов управления и подведомственых организаций (порядка 150 рабочих станций), среди которых ГУ «Администрация СЭЗ», АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

 • Анализ существующей системы управления в нефтегазовой отрасли Казахстана

    Ахметова Гульмира, Утепкалиева Кансулу, Сисенгалиева Шолпан |    Download article |  Link

  Министерство нефти и газа является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим формирование государственной политики, координацию процесса управления в сферах нефтегазовой, нефтехимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья. Данная организация имеет разветвленную сеть департаментов управления и подведомственых организаций (порядка 150 рабочих станций), среди которых ГУ «Администрация СЭЗ», АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».

 • Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

 • В Україні, починаючи від 22.09.2005 року, Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» було встановлено необхідність в обов’язковому страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Це було зумовлено стрімким розвитком ринкових відносин, а саме з переходом до ринкової економіки, переходом майна державної власності у приватну власність, підписання міжнародних угод, завдяки яким Україна змогла сформувати, пристосувати та задіяти низку законів, які допомогли врегулювати відносини щодо обставин, які передбачають цивільну відповідальність власників транспортних засобів.

 • Сучасне готельне підприємство надає споживачам не тільки послуги проживання та харчування, але і широкий спектр послуг транспорту, зв'язку, розваг, екскурсійне обслуговування, медичні, спортивні послуги, послуги салонів краси та ін. Фактично готельні підприємства в структурі індустрії туризму та гостинностівиконують ключові функції, так як формують і пропонують споживачам комплексний готельний продукт, у формуванні та просуванні якого беруть участь всі сектори й елементи індустрії туризму та гостинності. Занаявності великої кількості пропозиції на ринку готельних послуг панує жорстка конкуренція. Уборотьбі заспоживача управління готелів змушене розробляти стратегії своєї діяльності, щоб запропонувати споживачеві такий продукт, який бинайповніше задовольняв його потреби і очікування, був унікальним такращим за інші. Наука і техніка нестоять на місці, тому сьогодні готелі починають використовувати новий метод залучення споживачів - впровадження енергозберігаючих технологій.

 • Розвиток системи охорони здоров’я України неможливий без дієвої системи управління. Актуальність проблеми підготовки високопрофесійних керівних кадрів для галузі обумовлена несприятливим станом вітчизняної системи охорони здоров’я та необхідністю системних трансформацій, спрямованих намодернізацію та забезпечення її належного функціонування.

 • У складних умовах сучасної політичної та економічної ситуації в країні, держава не може забезпечити достатній рівень матеріального добробуту громадян. Упевненість у завтрашньому дні може надати страхування життя, оскільки в цьому разі людина забезпечує своє майбутнє самостійно. Але таку підгалузь страхування, як страхування життя, ще не можна назвати достатньо розвинутою. Тому дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку страхування життя в Україні на сьогодні є досить актуальним.

 • Ринкова трансформація економіки зумовлює підвищення ролі страхового ринку, визначає необхідність створення дієвої системи страхового захисту з метою забезпечення стабільності розвитку та ефективності економічних відносин, підвищення рівня життя населення, соціальної стабілізації.

 • Данная тема актуальна ввиду того, что в каждой организации есть руководящий состав, от принятых решений которых зависит возникновение, рост и дальнейшее развитие организации. Мне, как магистранту института «Государственное управление», предпринимателю и руководителю, эта тема представляет живой интерес, ведь быть «идеальным руководителем» - это сложная, творческая деятельность, требующая самоотдачи, определенного характера и склада ума. Неэффективное управление делает менеджмент неэффективным и ставит под угрозу судьбу организации.